Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1385 (2014-2015)
Innlevert: 01.09.2015
Sendt: 01.09.2015
Besvart: 08.09.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Statens veivesen er klar til å starte detaljplanleggingen av E6 strekningen Kvithamar-Åsen.
Hva vil statsråden gjøre for å unngå at dette arbeidet forsinkes på grunn av omorganisering av prosjektet som nå legges inn i det nye veiselskapet?

Begrunnelse

I arbeidet med planleggingen av E6 Kvithamar-Åsen har alle parter bidratt til god framdrift. Kommunene har lagt til rette på den måten som kan forventes og man står i dag foran den detaljplanleggingen som Statens Veivesen skal utføre. De berørte kommunene frykter at dette arbeidet skal forsinkes av at veistrekningen nå overføres til det nye veiselskapet. En mulig måte å unngå forsinkelser på er at Statens Veivesen får fortsette detaljplanleggingen av veien også mens det nye selskapet er under etablering.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Prosjektet E6 Kvithamar – Åsen i Nord-Trøndelag ligger i dagens Nasjonalt Transportplan med oppstart i slutten av perioden 2014-2023, og ferdigstillelse etter 2023. Det er verdt å minne representanten Arnstad om denne tidsplanen når man i 2015 velger å uttrykke frykt for forsinkelse av prosjektet.
Dagens regjering har en offensiv satsing på infrastrukturutbygging og –vedlikehold. En rekke prosjekter er fremskyndet etter regjeringsskiftet. Vi har forenklet planprosesser, økt bevilgningene og gjennomfører organisatoriske endringer for å kunne realisere flere veiprosjekter raskere, bedre og billigere.
Prosjektet E6 Kvithamar – Åsen inngår i utbyggingsselskapet Nye Veier AS sin oppstartsportefølje, jf. Meld. St. 25 (2014 – 2015) og Innst. 362 S (2014-2015). I meldingen er det lagt opp til at Statens vegvesen som hovedregel skal ha ansvar for planlegging etter plan- og bygningsloven for prosjekter som inngår i Nye Veiers oppstartsportefølje fram til og med godkjent kommunedelplan, og at selskapet overtar ansvaret for utbygging av prosjektene fra og med oppstart av arbeidet med reguleringsplan. Har arbeidet med planlegging og prosjektering av en vegstrekning kommet lenger enn oppstart av reguleringsplan, skal selskapet overta ansvaret for å gjennomføre utbygging på det stadiet arbeidet befinner seg. Jeg legger dette til grunn ved etablering av selskapet.
Statens vegvesen har utarbeidet forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for ny E6 mellom Kvithamar i Stjørdal kommune og Åsen i Levanger kommune. Planforslaget er oversendt kommunene som har lagt planforslaget ut til offentlig ettersyn i juli i år. Det er lagt opp til at kommunedelplanen kan vedtas av kommunene i løpet av året. Oppstart av arbeid med reguleringsplan må uansett avvente vedtatt kommunedelplan.
Den 4. mai 2015 ble det opprettet interimselskap og utnevnt styre for Nye Veier AS. Styrets viktigste oppgave nå er å forberede selskapet til å kunne være operativt med planlegging og bygging så snart som mulig etter 1. januar 2016.
Etter at meldingen ble behandlet i Stortinget bistår Statens vegvesen interimselskapet med opplysninger slik at selskapet raskt får nødvendig oversikt over status for hele porteføljen mht. planlegging, prosjektering, eiendomserverv, bompengefinansiering mm, med sikte på at selskapet skal kunne løse oppgavene sin som forutsatt i meldingen. Dette gjelder også prosjektet E6 Kvithamar – Åsen.
Mitt og regjeringens fokus framover vil være å tilrettelegge slik at selskapet kan fungere etter sin hensikt og blir etablert til rett tid med det ansvar og de oppgaver som er beskrevet i meldingen.