Skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1386 (2014-2015)
Innlevert: 01.09.2015
Sendt: 02.09.2015
Besvart: 09.09.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Iselin Nybø (V)

Spørsmål

Iselin Nybø (V): Hva har statsråden tenkt til å foreta seg for å sørge for at de 242 plassene blir fylt opp av fanger som frivillig ønsker å sone der?

Begrunnelse

Den norske avtalen med Nederland innebærer at 242 norske fanger skal sone i et nederlandsk fengsel. I media kan vi lese at av de 112 innsatte som så langt er besluttet å overføre, har 33 motsatt seg overføring og åtte personer har klaget på flyttevedtaket.
Da Stortinget vedtok å sende innsatte til fengselet Norgerhaven for å få bukt med soningskøen, la Stortinget vekt på at ordningen hovedsakelig skulle være frivillig. Statsråden sa selv at det er «ingen som ønsker å sende norske innsatte til utlandet for at de skal sone straffen sin der». Statsrådens partifelle, Ellingsen, sa i Stortinget samme dag at «(d)et vil være slik at nordmenn frivillig kan gjøre det, og i ytterste konsekvens kan det bli slik at folk som har lange dommer, kan bli bedt om å ta seg en tur til Nederland i starten for så å komme tilbake til landet og fortsette straffegjennomføringen her».
Undertegnede er bekymret for at norske borgere sendes til Nederland for soning mot sin vilje og at dette vil gå utover rehabilitering for de innsatte.
Det vises til at vi Norge har flere soningsalternativer og kan ta individuelle hensyn.
Venstre løftet disse bekymringene da avtalen ble vedtatt i Stortinget, mot Venstres stemmer, men oppfattet statsråden dithen at dette først og fremst skulle være frivillig for norske borgere. Oppslag i media tyder på at dette ikke lar seg gjennomføre.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Det er et mål at så mange innsatte som mulig samtykker til overføring til soning i Nederland. Kriminalomsorgen jobber for å spre informasjon om fengselet og kartlegge innsatte som ønsker å bli overført til Norgerhaven fengsel. Det er likevel slik at det er kriminalomsorgen som beslutter hvor en domfelt skal gjennomføre straffen, og en overføring til Norgerhaven fengsel er, på lik linje med overføringer mellom fengsler i Norge, ikke avhengig av den innsattes samtykke. Dette gjelder både for norske og utenlandske innsatte.
Det er satt i gang flere tiltak for å bidra til flest mulig frivillige overføringer. Norgerhaven fengsel har en god standard, sammenlignet med mange andre norske fengsler. De innsatte vil også få tilbud om mer aktivisering, utvidet telefontid og en mer fleksibel ordning for besøk, bl.a. ved gratis bruk av videokonferanse.
Et viktig gode for de innsatte er dagpenger. Innsatte i Norgerhaven fengsel vil få 30 kroner ekstra per dag som kan brukes i butikken i fengselet.
Justis- og beredskapsdepartementet har for tiden på høring et forslag om å innføre utvidet permisjonskvote for innsatte i Norgerhaven fengsel. Forslaget går ut på at innsatte som gjennomfører straff i Nederland og innvilges ordinær permisjon, kan opptjene en utvidet permisjonskvote på 2,5 døgn per måned ved å utsette permisjonen og fortsette straffegjennomføringen i Nederland. Høringsfristen for forskriftsendringen er 3. oktober 2015.
Justis- og beredskapsdepartementet og kriminalomsorgen følger utviklingen av antall frivillige overføringer nøye, og hvis nødvendig vurdere flere tiltak for å motivere innsatte til frivillig overføring.