Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1390 (2014-2015)
Innlevert: 03.09.2015
Sendt: 03.09.2015
Besvart: 10.09.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Hva er statsråden sin holdning til at lokale fremkommelighetstiltak for busser skaper køproblemer i større deler av Drammen by, med forplantning til blant annet E-18 og tilhørende negative konsekvenser for trafikksikkerheten, og vil statsråden sørge for at unødvendige hindringer for biltrafikk blir fjernet slik at slike negative ringvirkningene ikke oppstår?

Begrunnelse

I Drammen har et lyskryss som er etablert i regi av den såkalte Buskerudbyen skapt betydelig hodebry. Lyskrysset ble etablert mellom Telthusgata og Tordenskioldsgate for å lette fremkommeligheten for busser. Det er Statens Vegvesen som har vært ansvarlig for gjennomføringen av tiltaket. Tidligere har det blitt gjort vedtak i Buskerudby-samarbeidet hvor det heter at bussfremkommelighet skal prioriteres på bekostning av bilens fremkommelighet.
Lyskrysset har etter etableringen skapt betydelig debatt og trafikkproblemer i Drammen sentrum. Problemet ble så stort at rett etter at lyskrysset ble satt i drift av Statens Vegvesen måtte lyskrysset settes i "gul-blink" for å finne frem til forbedringer i trafikkavviklingen. Straks krysset var i "gul-blink" fløt trafikken igjen. Etter kort tid ble lyskrysset igjen skrudd på og resultatet ble umiddelbart kø, kork og kaos. Drammen FrP har jobbet intenst for å få lyskrysset fjernet, og i oktober 2014 fikk FrP i bystyret med på at lyskrysset skulle evalueres av Statens Vegvesen. Det har nå kommet en rapport utarbeidet av Sweco på oppdrag av Statens Vegvesen. Rapporten konkluderte blant annet med følgende konsekvenser for trafikkavviklingen:
- Redusert kapasitet i Telthusgata med tilhørende avvisning av trafikk.
- Overføring av noe biltrafikk til alternative kjøreruter som har fått dårligere avviklingsforhold.
- Perioder med kø på E18 blant annet i forbindelse med avkjøringsrampen til Bangeløkka og det er negativt for trafikksikkerheten
For byens innbyggere og lokale FrP-politikere er det uforståelig at fremkommeligheten for en bussrute skal lamme det øvrige trafikknettet som i det gjør i dette tilfellet.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Som en oppfølging av målet i Nasjonal transportplan om å få flere til å reise kollektivt, ble det i 2014 gjennomført flere tiltak langs Tordenskioldsgate for å gi buss bedre fremkommelighet. Blant annet ble krysset med Telthusgata lysregulert med signalprioritering for buss, og det ble åpnet for at busser skal kjøre tvers over krysset.
Tiltaket vurderes av Statens vegvesen å ha hatt positiv effekt på bussenes fremkommelighet og dermed også som et positivt bidrag til å få flere til å reise kollektivt. Jeg er imidlertid kjent med at man lokalt mener tiltaket også har skapt økt kø for biltrafikken, og at mange mener det har forverret den samlede trafikkavviklingen.
Myndigheten til å sette opp og ta ned trafikklyssignal er etter skiltforskriften lagt til Vegdirektoratet, som kan delegere denne myndigheten til regionvegkontoret. Kommunen skal få uttale seg før vedtak treffes og kan videre be Vegdirektoratet om å overprøve vedtaket når dette er truffet av regionvegkontoret. Vegdirektoratet kan også av eget tiltak overprøve regionen.
Siden dette er en lokal problemstilling, bør også ønsket om en ny vurdering forankres lokalt. Som vist til over åpner forskriftene for at Drammen kommune kan be Vegdirektoratet om en overprøving, dersom kommunen finner dette ønskelig. Jeg legger til grunn at Vegdirektoratet samarbeider godt og tett med lokale myndigheter.
Jeg vil avslutningsvis opplyse om at Statens vegvesen som et strakstiltak vil forlenge retardasjonsfeltene på E18 som et avbøtende tiltak. Dette gjennomføres allerede i høst.