Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1392 (2014-2015)
Innlevert: 03.09.2015
Sendt: 03.09.2015
Besvart: 10.09.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Åsmund Aukrust (A)

Spørsmål

Åsmund Aukrust (A): Hvordan påser statsråden at Staten vegvesen arbeider med trygge skoleveier – og hva mener statsråden om at fartsgrensen settes opp til 80 m rett før en stor skole og i et oppvekstområde?

Begrunnelse

I Vestby kommune er det et stort område på Gaderveien hvor man har lagt barnehage, barneskole, ungdomsskole, kunstgressbane og en flerbrukshall på samme sted. Rett før dette området øker fartsgrensa fra 60 til 80 km. Det har medført store protester lokalt, og ønske om å flytte fartsøkninga men klagene har ikke blitt imøtesett av Statens vegvesen. Dette skaper mye usikkerhet og utrygghet. Trygg skolevei er viktig for barn og foreldres trygghet. Å gå eller sykle til skolen er den beste og mest miljøvennlig måten å reise på. Ved mange skoler er det nedsatt hastighet for å sikre økt trygghet.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Barns sikkerhet i trafikken har høy prioritet, og Statens vegvesen arbeider kontinuerlig med å gjøre skoleveiene trygge, blant annet ved å bygge flere gang- og sykkelveger. I samarbeid med kommunene og Trygg trafikk, jobbes det også med kunnskapsbygging og holdningsskapende arbeid overfor barn, foreldre og skole.
Fartsgrenser er et viktig element i sikring av trafikanter, og vegens omgivelser er tillagt stor vekt ved vurderingen av hvilken grense det skal være på den enkelte strekning. Utenfor tettbygd strøk er den generelle fartsgrensen 80 km/t. I henhold til fartsgrensekriteriene fastsatt av Vegdirektoratet er fartsgrense 60 km/t aktuelt ved skole utenfor tettbygd strøk når det ikke finnes gang- og sykkelveg, og/eller der det er bebyggelse på begge sider av vegen, slik at myke trafikanter må krysse vegen.
På den aktuelle strekningen av fylkesveg 6 Garderveien er det anlagt separat gang- og sykkelveg langs østsiden helt frem til skolen og idrettsanlegget. På motsatt side av fylkesveien er det i dag ingen bebyggelse. På den aktuelle strekningen er det derfor ikke ansett som nødvendig med tilrettelegging for kryssing for myke trafikanter.
Statens vegvesen vil imidlertid følge utviklingen for å vurdere om det blir behov for tiltak.