Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1393 (2014-2015)
Innlevert: 03.09.2015
Sendt: 03.09.2015
Besvart: 16.09.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Det går en debatt om bompenger på Nord-Jæren. Statsråden åpner for at bommene forsvinner i 2017.
Vil statsråden garantere at det i så fall vil komme offentlige midler for å sørge for at de nødvendige prosjektene som bussveg og veger kan realiseres i tråd med planene?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Et forslag til finansierings- og bompengeopplegg for en Bypakke Nord-Jæren har vært til lokalpolitisk behandling.
Ved den lokalpolitiske behandlingen er det lagt til grunn at Bypakke Nord-Jæren skal avløse dagens bompengeordning fra 1. januar 2017. Dersom nytt opplegg ikke er på plass til 1. januar 2017, er det forutsatt at dagens ordning skal videreføres inntil forutsatte bompengebidrag til igangsatte prosjekter er finansiert, jf. bl.a. Prop. 28 S (2011-2012).
Representanten Pollestad ber meg garantere for en fremtidig bevilgning til et formål. Jeg tror representanten Pollestad, som har vært statssekretær i forrige regjering, er kjent med at det er Stortinget som vedtar statsbudsjettet basert på forslag fra Regjeringen. Det ville vært feil av meg som statsråd å garantere for Stortingets fremtidige vedtak.
Samferdselsdepartementet er i gang med å gjennomgå det lokale forslaget til en Bypakke Nord-Jæren, herunder vurdere rammer for en ekstern kvalitetssikring KS2 av bypakken. Jeg vil som ledd i dette arbeidet ha dialog med Statens vegvesen og Rogaland fylkeskommune.
Jeg vil understreke at Samferdselsdepartementet vil håndtere denne saken så raskt og godt som praktisk mulig.