Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1400 (2014-2015)
Innlevert: 04.09.2015
Sendt: 04.09.2015
Besvart: 10.09.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Har barnehagebarn rett til å beholde barnehageplassen sin, selv om det oppstår uoverensstemmelser mellom barnehagen og barnas foreldre, eller har barnehageeier rett til å si opp barnas plass i barnehagen og hva vil statsråden eventuelt gjøre for å sikre barna slik rett til barnehageplassen?

Begrunnelse

Ved Damvokteren barnehage i Oslo har barnehageeier sagt opp plassene til barna grunnet uoverensstemmelse med foreldrene. Barna har blitt tilbudt plass på andre barnehager av bydelen, men ønsker primært at barna skal få beholde plassen på nærbarnehagen med samme eier og driver, sekundært at kommunen skal si opp leieavtalen med eierne for å få på plass en ny eier/drifter av barnehagen der barna kan få fortrinnsrett til å beholde plassene sine.
I tillegg til å være bekymret for barnas rettigheter, mener jeg det er betydelige negative smitteeffekter dersom en barnehageeier som opplever kritikk fra foreldre kan reagere ved kollektiv avstraffelse av barn og foreldre ved å frata barna barnehageplassen.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Barnehageloven gir barn rett til barnehageplass dersom barnet er fylt ett år innen utgangen av august det året det søkes om plass. Barnehageloven gir ikke foreldre og barn rett til plass i en bestemt barnehage. Kommunens plikt som barnehagemyndighet begrenser seg til å gi plass i en barnehage i kommunen. Regjeringen har ingen planer om å endre innholdet i bestemmelsen i barnehageloven om rett til plass.
Private barnehageeiere bestemmer selv over egen drift, så lenge barnehagen oppfyller barnehagelovens krav til innhold og organisering. Det betyr at eiere kan velge å avvikle barnehagedriften dersom de ønsker det. Slik avvikling kan skyldes ulike forhold.
Når foreldre aksepterer plass i en barnehage, oppstår det et avtaleforhold mellom barnehageeier og foreldrene. Gjennom avtalen har barnehageeier forpliktet seg til å levere en tjeneste. Adgangen til å si opp denne avtalen og de eventuelle følgene av en slik oppsigelse beror på en tolkning av avtalen. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle, og jeg har ikke kunnskap om avtaleforholdet i dette konkrete tilfellet.
Barnehageloven inneholder regler som skal sikre at foreldre blir involvert i viktige saker og at det finnes arenaer hvor foreldre, ansatte og eiere kan utveksle synspunkter. Dersom barnehageeier ikke etterkommer barnehagelovens krav til involvering av foreldre, er dette noe kommunen som tilsynsmyndighet bør kontrollere.