Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1407 (2014-2015)
Innlevert: 07.09.2015
Sendt: 07.09.2015
Besvart: 17.09.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Hva har UDI svart på Justisdepartementets spørsmål i det omtalte brevet, og kan justisministeren bekrefte at det ikke er aktuelt for regjeringen å gjennomføre innstramminger, verken de som konkret er nevnt i brevet til UDI eller andre tiltak, i norsk praksis overfor enslige mindreårige asylsøkere?

Begrunnelse

Gjennom Bergens Tidende 5. september ble det kjent at Justisdepartementet har bedt UDI utrede ulike tiltak for å begrense antallet enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Norge. Blant tiltakene justisministeren ønsker å få vurdert er å returnere barn til andre Dublin-land, og å øke bruken av midlertidig opphold. I media i helgen har statsministeren uttalt at det ikke er aktuell politikk for regjeringen å stramme inn politikken overfor enslige mindreårige asylsøkere.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Flyktningsituasjonen i Europa opptar oss alle. Som ansvarlig departement for statens flyktning- og innvandringspolitikk er Justis- og beredskapsdepartementet forpliktet til å følge ankomstbildet tett, analysere årsakene og vurdere tiltak som gjør Norge rustet til å håndtere et stadig økende antall asylsøkere.
Det har den siste tiden vært en kraftig økning i personer som oppgir å være enslige, mindreårige asylsøkere, særlig fra Afghanistan. Dette utfordrer utlendingsforvaltningen i alle ledd og er svært ressurskrevende å håndtere. Departementet ønsket å se nærmere på hvorfor mindreårige fra Afghanistan velger å komme til Norge akkurat nå, hvorvidt søkerne som kommer har et beskyttelsesbehov, og om de mindreårige er utsatt for menneskesmugling og på eventuelle tiltak.
UDI opplyser at over halvparten av de mindreårige forteller at reisen er organisert av voksne. Vi har et ansvar for å forhindre at barn blir sendt alene med menneskesmuglere på en lang og farefull ferd til Europa. Vi må derfor til enhver tid vurdere om det er svakheter i systemet som bidrar til at det blir attraktivt å sende barn alene til Norge. Særlig viktig er det i saker hvor det i utgangspunktet ikke foreligger beskyttelsesbehov. Det omtalte brevet til UDI er et ledd i en slik bred kartlegging. UDI har i sitt svar av 31. august d.å. redegjort for noen områder hvor direktoratet mener at det kan være rom for forbedring. UDIs generelle tilbakemelding er imidlertid at handlingsrommet innenfor dagens regelverk etter deres vurdering er begrenset. Departementet vil ta UDIs redegjørelse med seg i den løpende vurderingen av situasjonen.