Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1412 (2014-2015)
Innlevert: 07.09.2015
Sendt: 08.09.2015
Besvart: 15.09.2015 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Hvilke analyser legger forsvarsministeren til grunn for muligheten til å rekruttere og beholde kvalifisert personell på Forsvarets verksteder?

Begrunnelse

Den varslede oppsigelse av verkstedsoverenskomsten for Forsvaret vil endre arbeidsbetingelsene for de ansatte. Nyansatte vil tilbys vesentlig lavere lønn enn i dag. Spørsmålet er hvordan dette vil påvirke rekruttering av kvalifisert personell.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 8. september 2015, med spørsmål fra stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt om hvilke analyser jeg legger til grunn for muligheten til å rekruttere og beholde kvalifisert personell på Forsvarets verksteder.
Spørsmålet er knyttet til den varslede oppsigelsen av verkstedoverenskomsten for Forsvaret (VO/F). Det hevdes at dette vil endre arbeidsbetingelsene for de ansatte, og at nyansatte vil tilbys vesentlig lavere lønn enn i dag.
La meg innledningsvis påpeke at FD er det eneste departementet som er part i en tariffavtale. I dag er det ca. 1000 personer ansatt på Verkstedoverenskomsten. For alt annet statlig personell gjelder Hovedtariffavtalen i staten (HTA).
FD nedsatte i 2013 et lønnsprosjekt med en arbeidsgruppe og en styringsgruppe. Prosjektets mandat var å fremme relevante tiltak for å imøtekomme forsvarssektorens utfordringer, knyttet til både lønn og incentiver. Hensikten var blant annet å tilpasse lønns- og incentivordningene bedre til innsatsforsvarets behov. Samtlige arbeidstakerorganisasjoner i Forsvarssektoren var invitert til å sitte i styringsgruppen for lønnsprosjektet. Rapporten fra arbeidsgruppen ble overlevert Forsvarsdepartementet 24. mars 2015. Her anbefales bl.a. avvikling av VO/F.
Ved eventuell avvikling av VO/F, vil overenskomstlønnede bli overført til nytt tariffområde, Hovedtariffavtalen i staten. Både i HTA og VO/F er det sikringsregler som sikrer personellet mot lønnsnedgang ved omorganiseringsprosesser. Dette innebærer at dersom VO/F avvikles, vil personellet beholde lønnsnivået på overføringstidspunktet, og vil deretter følge lønnsutviklingen i samsvar med bestemmelsene i HTA. Videre vil en eventuell avvikling av VO/F innebære at forskriftsbestemmelsene som unntar denne gruppen ansatte fra tjenestetvistloven og tjenestemannsloven oppheves. Dette vil blant annet gi dem et styrket stillingsvern. Personellet vil, etter tjenestemannsloven, i tillegg til fortrinnsrett til ny stilling i Forsvaret, også få en ekstern fortrinnsrett til ny stilling i staten for øvrig. Dette vil kunne få økt betydning i lys av Forsvarets framtidige omstilling.
Det er både prinsipielle forhold og forenklingshensyn som taler for at VO/F bør opphøre. Grunnet omstillinger i Forsvaret har personell som tilhører tariffområdet VO/F blitt innplassert på ulike steder i Forsvaret, hvor de nå arbeider side om side med personell på HTA. Dette har bidratt til friksjon og uheldige sammenligninger mellom personellet. Dette gjør at det er lønnsforskjeller mellom en overenskomstlønnet og en regulativlønnet, på tross av at de arbeider side om side og utfører tilnærmet samme jobb. Det er også forvaltningsmessige utfordringer med å ha to tariffavtaler i Forsvaret for personell som utfører samme oppgaver.
Overføring av personellet fra VO/F til HTA dreier seg dermed primært om likebehandling av sammenlignbare grupper. Det handler om ryddighet kolleger imellom. Når det gjelder lønnsbetingelsene, er det riktig at framtidig personell ved Forsvarets verksteder vil få de betingelser som gjelder for alle andre ansatte i staten. Påstanden om at fremtidig rekruttering vil skje med et generelt lavere lønnsnivå, er imidlertid ikke riktig. Etter mitt syn har HTA tilstrekkelige virkemidler til å konkurrere i markedet. I den grad vi opplever rekrutteringsutfordringer for denne gruppen i dag, skyldes det i stor grad lønnsforskjellene mellom VO/F stillingene og regulativlønnede stillinger. Personell på HTA søker seg over til stillinger på VO/F fordi disse avlønnes mellom 50 000-100 000 høyere. Dermed får vi en intern konkurranse innenfor Forsvaret om samme type personell. Jeg anser en slik lønnsforskjell som urimelig. Det medfører brudd på prinsippet om lik avlønning for likt arbeid.
Hensikten med eventuelt å overføre personell fra VO/F til HTA er å bidra til like arbeidsvilkår for likt arbeid. For meg er det viktig å ivareta personellet på Forsvarets verksteder, uansett om de har tilhørighet til VO/F eller HTA.
Dersom det blir aktuelt å avvikle tariffavtalen, vil vi gå i dialog med LO og Fellesforbundet om mulige overgangsordninger som ivaretar interessen til spesielt de eldste arbeidstakerne på VO/F.
La meg avslutningsvis påpeke at Regjeringen ikke har tatt noen endelig beslutning i denne saken.