Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1416 (2014-2015)
Innlevert: 09.09.2015
Sendt: 09.09.2015
Besvart: 15.09.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): I Helse Bergen ble det avdekket at det har vært et stort omfang av sosial dumping under byggingen av ny barne- og ungdomsklinikk.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at de rettmessige kravene om lønn for utført arbeid blir innfridd, og for at helseforetaket deretter foretar alle mulige skritt for å kreve penger tilbake fra bedriften det er snakk om?

Begrunnelse

I svar på skriftlig spørsmål (dokument nr. 15:1217 (2014-2015)) skriver statsråden at Helse Bergen vurderte muligheter, og holdt igjen penger fra bedriften som stod bak den sosiale dumpingen.
Nå ser det ut til at Helse Bergen har utbetalt de resterende pengene til bedriften, uten at arbeiderne har fått lønnen de har krav på.
I andre lignende saker, slik som ved lagerbygget til Coop på Gardermoen og ved Petter Stordalens hotell i Møllergata tok både Coop og Stordalen ansvar for å sikre lønningene til de ansatte, sånn at ikke de skulle bli skadelidende. Helseforetakene kan ikke være dårligere enn det. Selv om de formelt sett kan skyve fra seg ansvaret til bedriften har de et klart moralsk ansvar for lønningene.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg vil innledningsvis vise til mitt tidligere svar i denne saken, som også representanten Lysbakken refererer til i sitt spørsmål, og her gjenta at det er svært beklagelig at de ansatte i Enemona ikke har fått lønn i tråd med den kontrakten som ble inngått mellom Helse Bergen HF og Enemona.
Helse- og omsorgsdepartementet har i forbindelse med dette nye spørsmålet til skriftlig besvarelse, fått en orientering fra Helse Vest RHF om at det fortsatt er slik at Helse Bergen HF holder tilbake de beløp som er utestående mellom partene. Det er ingen endring i posisjonen på dette fra Helse Bergen HF sin side. Helse Bergen HF arbeider fortsatt med det siktemål å bidra til å sikre at arbeiderne får betalt fra Enemona i tråd med arbeidstakernes arbeidsavtale. Blant annet har de fortsatt en kommunikasjon med El og It-forbundet og ønsker å bidra konstruktivt i forhold til forbundets arbeid i saken. Videre har helseforetaket tatt kontakt med sin arbeidsgiverforening Spekter, for å se om de gjennom sine europeiske samarbeidspartnere kan undersøke hva som kan gjøres for å bidra til å løse denne saken.
Helse Bergen HF har igangsatt en uavhengig ekstern evaluering for å undersøke om deres iverksatte tiltak er innenfor det som er å forvente av en offentlig byggherre for å forhindre sosial dumping i alle fasene av anskaffelsen/prosjektet. Evalueringen skal trekke frem eventuelle læringspunkt for fremtidige anskaffelser. Evalueringen er planlagt lagt frem for styret i Helse Bergen HF i slutten av september, gitt at den da er avsluttet.
Helse Vest RHF vil også gjennomgå evalueringen og helseforetakenes rutiner, for å se på om det er nødvendig å styrke fremtidige kontroller med at leverandører oppfyller kravene til lønns- og arbeidsvilkår i kontrakter med helseforetakene. Helse Vest RHF vil dessuten få gjort en gjennomgang av kontraktsformuleringene i avtaler med leverandører, for å sikre at lønns- og arbeidsvilkår ivaretas på en best mulig måte.
Avslutningsvis så vil jeg nevne at Helse Vest RHF i kjølvannet av denne saken har satt sosial dumping og arbeidsmiljøkriminalitet på dagsorden i sine samlinger for alle foretakstillitsvalgte og foretaks- og klinikkhovedverneombud. Her har blant annet LO bidratt med viktige innspill og gjennomganger på samlingene.