Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:1417 (2014-2015)
Innlevert: 09.09.2015
Sendt: 09.09.2015
Besvart: 15.09.2015 av finansminister Siv Jensen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Skatt Sør har startet sak overfor Vestviken Kollektivtrafikk om etterberegning av utgående merverdiavgift i selskapet siden stiftelsesåret. Skatt Øst har ikke en slik holdning til Ruter AS. En slik etterberegning vil ha betydelige negative økonomiske konsekvenser for selskapet. Endret beregning fremover i tid er en helt annen sak. Skattedirektoratet ser ikke ut til å ville bidra til en felles holdning fra skatteregionene.
Vil statsråden ta et initiativ for å få en slik felles, avklart holdning?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Jeg er kjent med at Skatteetaten for tiden har til behandling konkrete enkeltsaker om merverdiavgiftshåndteringen i enkelte kollektivtrafikkselskaper. Bakgrunnen for sakene er en rettskraftig dom fra Borgarting lagmannsrett 11. mars 2014. Her fikk et kollektivtransportselskap gjennomslag for at selskapet hadde større fradragsrett for inngående merverdiavgift enn opprinnelig innrømmet. Lagmannsretten la samtidig til grunn at selskapet skulle ha beregnet utgående merverdiavgift i større omfang enn foretatt.
Finansdepartementet kan ikke gripe inn i konkrete enkeltsaker som er til behandling i Skatteetaten. Eventuelle vedtak om etterberegning kan påklages til Klagenemnda for merverdiavgift, eventuelt bringes inn for domstolene.
I sin behandling av de avgiftspliktige forutsetter jeg at Skatteetaten legger til grunn gjeldende rett, og at etaten er sitt ansvar bevisst ved å tilstrebe korrekt avgiftsbehandling og godt skjønn. Jeg forutsetter likeledes at det i skatteforvaltningen tilstrebes en størst mulig grad av likebehandling av de avgiftspliktige. På dette området ser jeg derfor ikke grunnlag for noen nærmere involvering fra Finansdepartementets side.