Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:1420 (2014-2015)
Innlevert: 09.09.2015
Sendt: 09.09.2015
Besvart: 16.09.2015 av finansminister Siv Jensen

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Med bakgrunn i tala i Revidert nasjonalbudsjett i 2015 om anslag for lønnsvekst for statsansatte og økning av grunnbeløpet i Folketrygden (G), hva blir samla utgiftsøkning for staten til lønn og trygdeytelser i 2016 sammenlignet med 2015 uten endringer i antall statsansatte og stønadsmottakere samt regelverk for trygdeytelser?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Endringer i statsbudsjettet for 2015 som følge av årets lønnsoppgjør for statsansatte er omtalt i Prop. 128 S (2014-2015) Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2015 mv., som ble lagt fram 29. mai 2015. Bevilgningsbehovet knyttet til budsjettkompensasjon for lønnsoppgjøret i det statlige tariffområdet anslås her til 0,4 mrd. kroner, som etter vanlig praksis foreslås bevilget på kap. 2315 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet. En årslønnsvekst fra 2014 til 2015 på 2,7 pst., jf. nevnte proposisjon, er i tråd med forutsetningene som ble lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett 2015.
Endringer i statsbudsjettet for 2015 som følge av årets trygdeoppgjør er omtalt i Prop. 132 S (2014-2015) Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2015, som ble lagt fram 29. mai 2015. Merutgiftene i 2015 anslås her til 3,2 mrd. kroner. Også gjennomføringen av trygdeoppgjøret er i tråd med forutsetningene som ble lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett 2015.
Ovennevnte anslag for 2015 er basert på at tilleggene gjelder fra våren 2015. For 2016 vil tilleggene ha virkning gjennom hele året. I budsjettforslaget for 2016 vil de budsjettmessige konsekvensene i 2016 av lønns- og trygdeoppgjørene i 2015 bli innarbeidet, hensyntatt endringer i lønnsmassen, antallet stønadsmottakere og endringer i regelverk for trygdeytelser.