Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1427 (2014-2015)
Innlevert: 11.09.2015
Sendt: 11.09.2015
Besvart: 18.09.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): I Bergen kommune har 99 barn blitt kasta ut frå SFO og barnehage i vår på grunn av manglande foreldrebetaling. Det på tross av at kunnskapsministeren i vår ba kommunen om å endre praksis. I følgje NRK Hordaland har 42 av SFO-borna fått plassen tilbake, medan 27 born ikkje har fått ny plass.11 born mista barnehageplassen, fem av dei har ikkje begynt i barnehage igjen etter at dei blei "sagt opp".
Vil statsråden stoppe denne barnefiendtlege praksisen i Bergen og andre kommunar?

Begrunnelse

Viser til tidlegare svar på same problemstilling, og at det vart presisert frå Regjeringa at born ikkje skal kunne nektast SFO eller barnehageplass fordi foreldre har hatt tidlegare betalingsoppfordringar. Det viser seg at praksisen fortsetter, og at fleire born "droppar" ut av barnehage/SFO eine og aleine på grunn av at foreldra har hatt problem med å betale rekninga. Det er viktig å få avklart om det er rett etisk sett ha same reglar for kjøp av barnehage- og SFO tilbodet som for kjøp av andre varer og tenester, der varer kan bli "inndratt" dersom betalinga ikkje finn stad. Underteikna meiner dette er ein inhuman måte å drive betalingsinnkrevjing på, og at ein som eit minimum må syte før at det kunnskapsministeren sjølv sa til Stortinget for eit halvt år sidan, blir følgt opp i kommunane.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Jeg er glad for at representanten Toppe følger opp denne saken og vil bidra til at barn kan være i barnehage og SFO til tross for at foreldrene av ulike grunner kan ha vansker med å betjene foreldrebetalingen. Viktigheten av å ta hensyn til barn som vokser opp i familier med lav betalingsevne var også bakgrunnen for redegjørelsen i svaret til representanten Toppe av 30. januar 2015 om regelverket på dette området. Stortinget har gjennom barnehageloven og opplæringsloven lagt til grunn at foreldrene skal betale for barnehage og SFO. Det innebærer også at betalingsmislighold kan få konsekvenser for tilbudet. Det innebærer imidlertid ikke at retten til barnehageplass bortfaller, jf. også tidligere svar. Hvorvidt betalingsmislighold kan føre til oppsigelse av plass i SFO reguleres ikke i opplæringsloven, men må reguleres nærmere i vedtektene og i kontrakten som inngås mellom SFO og foreldrene.
Jeg er for øvrig kjent med at Bergen kommune, med virkning fra 1. mai 2015, har endret sine rutiner for oppsigelse Jeg legger derfor til grunn at både kommunale og private barnehageeiere nå følger gjeldende regelverk for oppsigelse av plass i barnehage. I slike saker må barnehageeier utvise et godt skjønn der barnets beste er et grunnleggende hensyn. Videre må kommunen som lokal barnehagemyndighet i sin veiledning og sitt tilsyn påse at regelverket følges. Kommunen fører også tilsyn med at private skolefritidsordninger følger opplæringslovens regler om SFO, og fylkesmannen fører tilsyn med kommunale skolefritidsordninger.