Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:1428 (2014-2015)
Innlevert: 11.09.2015
Sendt: 11.09.2015
Besvart: 18.09.2015 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Vil statsråden sørge for at alt vederlag for nye konsesjoner og vekst på eksisterende konsesjoner i oppdrettsnæringen fordeles mellom stat og kommune/fylkeskommune etter det nye regimet for fordeling som skal etableres 01.01.16?

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Svar

Elisabeth Vik Aspaker: Oppdrettsnæringen er avhengig av tilstrekkelige og egnede arealer for å kunne vokse videre. Kommunen er lokal planmyndighet og er innenfor visse rammer gitt betydelig frihet til å velge hvordan egne arealer skal disponeres.
I regjeringens politiske plattform kommer det klart frem at kommuner som stiller arealer til rådighet for havbruksnæringen bør oppleve større positive ringvirkninger fra aktiviteten.
Stortinget har nå bedt regjeringen opprette et havbruksfond der fordelingen mellom stat og kommune og fylkeskommuner skal være 80 % til kommunal sektor og 20 % til staten. Havbruksfondet vil bli etablert i tråd med Stortingets ønsker.
Det følger av Innst. 361 S (2014-2015) at "Stortinget ber regjeringen, i forbindelse med statsbudsjettet for 2016, legge frem forslag om et havbruksfond som skal fordele kommunenes og fylkeskommunenes inntekter fra vederlagene fra nye konsesjoner og vekst på eksisterende, samt legge frem en vurdering av de mest tjenlige fordelingsnøklene for å sikre en rimelig fordeling av inntektene til alle kommuner og fylkeskommuner med oppdrettsvirksomhet". Videre fremgår det at "Komiteen peker på at dette skal innføres fra 1. januar 2016."
All innbetaling av vederlag fra kommende runder med nye tillatelser eller kapasitetsøkninger på eksisterende tillatelser til lakse- og ørretoppdrett, som blir utlyst etter 1. januar 2016, vil derfor bli fordelt med 80 % til kommuner og fylkeskommuner og 20 % til staten.
Når det gjelder kapasitetsvekst-runden på 5 % som nå pågår, har oppdretterne allerede fra 1. september 2015 kunnet innbetale vederlaget og ta i bruk kapasitetsveksten. Oppdretterne bestemmer når kapasitetsveksten tas i bruk, og når vederlaget innbetales, innenfor en endelig frist satt til 1. desember 2016. Da ville det være tilfeldig hvordan vederlaget fordeles, og dermed hvordan ulike kommuner kommer ut, hvis man legger en 80/20 fordeling til grunn for kapasitetsøkningen i 2015-runden etter 1. januar 2016. Jeg legger derfor til grunn at fordelingen av vederlaget for kapasitetsøkningen i 2015-runden er 50/50, slik som Stortinget tidligere har bestemt.