Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1435 (2014-2015)
Innlevert: 15.09.2015
Sendt: 15.09.2015
Besvart: 24.09.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Er og skal sykehuset i Ålesund fortsatt være nummer to sykehus i Helse Midt Norge, slik det ligger i nåværende planer for det regionale helseforetaket?

Begrunnelse

I planene for Helse Midt Norge er Ålesund Sykehus nummer to etter St.Olavs i Trondheim. Begrepet "nr.2-sjukehus" er definert på følgende måte: "funksjoner som bare skal være på et sted, skal ligge på St. Olavs Hospital. Funksjoner som skal ligge til to sykehus, skal ligge på St. Olavs og Ålesund sykehus."
Det har vært en opprivende debatt om nytt sykehus i Møre og Romsdal, og spørsmålene har vært mange. Nå er det bestemt at det skal bygges et nytt sykehus utenfor Molde.
Rom for investering må skapes gjennom overskudd på driften. Helse Møre og Romsdal er langt unna å skape overskudd, og investering i nytt sykehus i Møre og Romsdal har første prioritet. Derfor frykter mange at Ålesund sykehus vil havne i en nedadgående spiral som kan gjøre det umulig å ha den rollen som "nr. 2-sjukehus" det er tiltenkt i alle planer. Dette kan berøre både muligheten til å opprette tilbud, og å beholde den gode behandlingskvaliteten som er opparbeidet pr. i dag, ved at en for eksempel mister nøkkelpersonell.
Det er også en rapport fra Multiconsult som har kartlagt bygningsmassen ved sykehuset, og som konkluderer med et oppgraderingsbehov i milliardklassen. Blir bygninger lite hensiktsmessige og det medisinsk tekniske utstyret utdatert, blir det en spiral som ikke er til gode for sykehuset, personalet eller planen å beholde sykehuset som et"nr. 2-sjukehus."

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg har vært helt klar når det gjelder fremtiden til Ålesund sykehus. Dette kom bl.a. til utrykk i foretaksmøtet med Helse Midt-Norge den 19. desember 2014 da nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal ble behandlet. Her heter det: ”Foretaksmøtet la til grunn at Ålesund sjukehus fortsatt skal være hovedsykehuset i Møre og Romsdal HF.” Det betyr at både Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge skal legge til grunn at Ålesund sykehus fortsatt skal være det mest avanserte sykehuset i Helse Møre og Romsdal. Dette er en forutsetning for den videre planleggingen av det nye sykehuset. Ålesund sykehus er det mest avanserte sykehuset i Helse Midt-Norge, etter region- og universitetssykehuset St. Olav Hospital HF.
Representanten Bollestad viser til at det foreligger en rapport fra Multiconsult om bygningsmassen ved Ålesund sykehus, som konkluderer med et oppgraderingsbehov i milliardklassen. Til dette vil jeg anføre at Helse Midt-Norge gjennom Multiconsult har kartlagt bygningsmassen i hele helseregionen. Denne kartleggingen underbygger vedtak i styret i Helse Midt-Norge om at nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal har førsteprioritet av investeringsprosjekter i regionen. Alle investeringstiltak kan ikke gjennomføres parallelt.
Planlegging av det nye sykehuset i Nordmøre og Romsdal har tatt tid, men er en helt nødvendig investering. Samtidig er jeg klar over at Helse Midt-Norge har vedlikeholds- og investeringsbehov også ved andre sykehus i regionen, slik som ved Ålesund sykehus. Helse Midt-Norge har også innenfor sine rammer tatt hensyn til dette ved behandling av langtidsplan og budsjett for 2016-2021, som ble vedtatt i juni 2015. Planen legger i tillegg til midler til nytt sykehus, til rette for investeringer og vedlikehold på opp mot 250 mill. kroner årlig i perioden. Dette vil komme Ålesund sykehus til gode. Som det er blitt kjent gjennom media vil også Regjeringen i 2016-budsjettet foreslå tiltak mot den økende ledigheten, der også Helse Møre og Romsdal vil bli tilgodesett.