Skriftlig spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1439 (2014-2015)
Innlevert: 16.09.2015
Sendt: 17.09.2015
Besvart: 24.09.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Ingrid Heggø (A)

Spørsmål

Ingrid Heggø (A): Redningshelikopterbasen i Florø er sett ut på sivilt anbod og konsekvensane av å gå frå at Forsvarets 330 skvadron driftar basen er stor. Forsvaret flyr på eit heilt anna regelverk enn sivil luftfart.
Er det laga ROS-analyse på konsekvensane på overgang frå at forsvaret driftar det til sivil operatør, og kan ministeren garantere minst like god og sikker teneste for innbyggarane med sivil drift?

Begrunnelse

Forsvarets 330 skvadron har 42 års generell erfaring med søk og redningsoppdrag, og 6 års stedlig erfaring frå Florø-basen med særs teknisk krevjande fjell- og fjordterreng som operasjonsområde. Ein sivil operatør kan heilt sikkert ta oppdraget, men det er vanskelig å sjå korleis ein sivil operatør frå dag ein, og i løpet av 3 år, skal opparbeide god nok erfaring til å løyse dei utfordringane som ein vil møte.
I verste fall kan liv gå tapt viss man av flysikkerheitsmessige årsaker eller andre årsaker ikkje kan gjennomføre oppdraget til fulle. Dette ville ein ROS-analyse kunne avdekke. I tillegg må nemnast at forsvaret flyr på eit heilt anna regelverk enn sivil luftfart. Dette er ein del av dei store fordelane som er med på å gje svært høg gjennomføringsgrad til 330 skvadronen. Det vil i prinsippet seie at 330 skvadronen flyr oppdrag som sivile må kansellere pga for eksempel værforbehold. I tillegg er det kome endringar der redningshelikopter skal brukast til kontraterror. Eg etterlyser ROS-analysen på endringane og er oppteken av at sivilbefolkningen skal ha same gode teneste i framtida som i dag. Det må ikkje bli slik at man reduserer 330 skvadronen sin SAR-beredskap på Nord-vestlandet og det sentrale Austlandet på bekostning av å auke 330 skvadronen avdeling Rygge sin beredskap i forhold til kontraterror -oppdrag.
Det er Rygge tiltenkt å bruke 330 skv til SAR/Luftambulanse og auka kontraterror beredskap. Dette kan muligens vera ein god ide forutsatt at det ikkje går på bekostning av primæroppgåva til redningshelikoptera som er søk og redning. Det kan ikkje vera slik at sivilbefolkningen vert tilbydd ei anna dårlegare redningsteneste fordi den dedikerte nasjonale ressursen skal brukast til auka beredskap til kontraterror virksomhet kystnært i Oslofjorden.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Dagens Sea King-helikoptre er gamle og det er utfordrende å opprettholde dagens beredskap pga. økt vedlikeholdsbehov og vansker med å skaffe deler. Samtidig har Forsvaret store og viktige oppgaver for å sikre at de nye redningshelikoptrene kommer i drift i tide. Dette krever mye personell. De nye helikoptrene skal innfases med en meget stram tidsplan, samtidig som det skal opprettholdes full drift på samtlige seks baser på fastlandet.
Regjeringen har besluttet å gå inn for sivil innleie på Florø i en avgrenset tidsperiode. Denne løsningen vil sørge for å opprettholde beredskapen, og for å redusere risikoen for forsinkelse av implementering av de nye redningshelikoptrene som planlegges innfaset innen 2020. Det er foretatt risiko og sårbarhetsvurderinger, men ikke ROS-analyse i tradisjonell forstand. Ekstern kvalitetssikrer har gjennomført en analyse av usikkerheten omkring kostnader og risiko for forsinkelse i innfasingen av nye redningshelikoptre ved drift av hhv. Forsvaret og sivil operatør.
Det er forutsatt at den sivile operatøren samlet sett skal levere en like god tjeneste og kunne utføre de samme oppdragene som 330-skvadronen utfører i dag med de aldrende Sea King-helikoptrene. Ved vurdering av de ulike tilbudene vil det legges stor vekt på tilbydernes erfaringsnivå, operative prosedyrer og kvalitetssystem for å sikre tryggheten til både nødstedte og mannskap ombord. Det vil også bli lagt opp til en lengre opptreningsperiode for å sikre at operatøren opparbeider tilstrekkelig kunnskap om lokale forhold. Tjenesten på Florø vil dessuten i deler av perioden (fra april 2018 – 2020) kunne støtte seg på at nye redningshelikoptre er innført på Sola og Ørland.
Sivilt helikopter vil ha en høyere hastighet og lenger rekkevidde enn Sea King-helikoptrene, og har også mulighet for avisingssystem som gjør dem i stand til å utføre redning- og ambulanseoppdrag under nesten alle værforhold. Dette betyr at man under aksjoner vil kunne være raskere på plass når ulykker har skjedd og situasjonen krever dette. Det er et mål at kravene som settes skal veie opp for de eventuelle fordelene som det i sjeldne tilfeller bl.a. gir å fly under det militæret regelverk.
Sivil operasjon på Florø er kun en midlertidig løsning mens nye helikoptre innfases. Forsvaret skal være operatør på Florø på sikt.
Dette er ikke første gang Justis- og beredskapsdepartementet har leid inn sivile helikopteroperatører. I perioden 1988 til 1992 ble det leid inn sivile operatører som henholdsvis operert fra flyplassene Torp, Vigra og Sola. Årsaken var at 2 Sea King-helikoptrehavarert i 1988. Det har også i en årrekke vært sivile operatører på Svalbard.
De siste årene har det i tillegg vært leid inn sivile operatører i perioder fordi Sea King-helikoptrene har vært benyttet til militære beredskapsøvelser.
Sivil operasjon på Florø skjer ikke på bekostning av andre oppdragstyper med Sea King-helikoptre andre steder i landet.