Skriftlig spørsmål fra Fredric Holen Bjørdal (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1446 (2014-2015)
Innlevert: 18.09.2015
Sendt: 18.09.2015
Besvart: 25.09.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Fredric Holen Bjørdal (A)

Spørsmål

Fredric Holen Bjørdal (A): Søre Sunnmøre tingrett og Sunnmøre Jordskifterett har i seinare tid vore i ein prosess med samlokalisering i Ørsta/Volda. Denne har no blitt stoppa av Domstoladministrasjonen (DA). Samstundes har DA no overraskande varsla at Søre Sunnmøre tingrett kan bli lagt ned som eit ledd i ein større strukturprosess.
Er det denne prosessen som er årsaka til at samlokaliseringa i Ørsta/Volda vart stoppa, og er strukturendringa i domstolane noko departementet har bestilt, eller er det sett i gang av DA på eige initiativ?

Begrunnelse

Domstoladministrasjonen har no, rett etter valet, initiert ein prosess med strukturendringar for førsteinstansdomstolar, mellom desse Søre Sunnmøre tingrett og Sunnmøre tingrett som blir vurdert slått saman. Dette skjer svært overraskande, særleg i lys av at Søre Sunnmøre tingrett i Volda og Sunnmøre jordskifterett i Ørsta i seinare tid har vore i ein prosess med samlokalisering i Ørsta/Volda-området. Denne har no blitt stoppa av Domstoladministrasjonen.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: DA har opplyst at samlokalisering av Søre Sunnmøre tingrett og Sunnmøre ikke følges opp som følge av svært ulike ønsker og behov fra de to domstolene samt kostnadene forbundet med dette. Det er således ingen sammenheng mellom at samlokaliseringsprosessen mellom Søre Sunnmøre tingrett og Sunnmøre jordskifterett ikke følges opp videre og DAs ønske om å vurdere om Søre Sunnmøre tingrett kan sammenslås med Sunnmøre tingrett.
DA er i gang med et arbeid hvor de ser på muligheten for ytterligere sammenslåinger av førsteinstansdomstolene. Dette kommer i tillegg til de fem sammenslåingsprosjektene som har vært på høring, med høringsfrist 5. september 2015, og som følges opp i Justis- og beredskapsdepartementet nå. Jeg er positiv til at dette arbeidet gjøres og vil vurdere DAs rapport når den foreligger.