Skriftlig spørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1448 (2014-2015)
Innlevert: 18.09.2015
Sendt: 21.09.2015
Besvart: 28.09.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Dag Terje Andersen (A)

Spørsmål

Dag Terje Andersen (A): Hvordan vurderer regjeringen at retningslinjene for bedriftsintern opplæring er tilpasset næringslivets behov i en vanskelig markedssituasjon, og vil regjeringen gjennomføre tiltak som styrker ordningen og næringslivets muligheter til å benytte den?

Begrunnelse

Regjeringen har gjentatte ganger lagt vekt på at Norge er inne i en omstillingssituasjon. Tiltak for bedriftsintern opplæring er viktig for å ivareta og omstille kompetanse. Bedriftsintern opplæring kan være et godt virkemiddel for å styrke kompetansen til ansatte i bedrifter som har alvorlige omstillingsproblemer, og som må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon eller etablere seg på nye markeder. En rekke bedrifter står i en slik situasjon, for eksempel maritim industri hvor redusert aktivitet i olje/gassektoren gjør at mange må se etter nye markeder. I Aftenposten 17. september opplyses det om at en rekke bedrifter har søkt om midler til bedriftsintern opplæring, men at kriteriene for å kunne benytte dette som kompetansetiltak overfor permitterte gjør at disse bedriftene har fått avslag. Statsråden skriver i sitt svar til Stortinget 30.06.2015 (Dokument nr. 15:1212 (2014-2015) at Arbeids og sosialdepartementet vil omtale ordningen med bedriftsintern opplæring i supplerende tildelingsbrev for 2. halvår 2015 til Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: I et tidligere svar på spørsmål (nr. 1212/2015) fra stortingsrepresentant Dag Terje Andersen viser jeg til at

"Bedriftsintern opplæring kan være et godt virkemiddel for å styrke kompetansen til ansatte i bedrifter som har alvorlige omstillingsproblemer, og som må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon eller etablere seg på nye markeder."

Det har vært avholdt møte med LO og NHO, samt jeg har mottatt konstruktive innspill fra partene om hvordan ordningen fungerer. På den bakgrunn er det foretatt en forskriftsendring hvor jeg nå åpner for større fleksibilitet, samt utvider opplæringstiden for hver deltaker fra 13 til 26 uker.
I forbindelse med økt arbeidsledighet og prognosene framover er antall tiltaksplasser økt i revidert nasjonalbudsjett med 1500 plasser i 2. halvår. I statsbudsjettet for 2016 vil Regjeringen vurdere en ytterligere styrking. Innenfor den samlede budsjettrammen for arbeidsmarkedstiltakene er det derfor rom for økt bruk av bedriftsintern opplæring inneværende år og neste år i regioner med økende ledighet og omstillingsbehov i næringslivet.
Tilbakemeldinger fra partene i arbeidslivet kan tyde at ordningen ikke er tilstrekkelig kjent. Jeg vil derfor be Arbeids- og velferdsetaten legge til rette for at bedrifter gis nødvendig informasjon om muligheten for å ta i bruk dette tiltaket.