Skriftlig spørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1452 (2014-2015)
Innlevert: 21.09.2015
Sendt: 21.09.2015
Besvart: 25.09.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jan Bøhler (Sp)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Slik Røde Kors vurderer det er registreringsmottaket på Tøyen ikke egnet for å ta imot så mange flyktninger som det nå kommer til Norge. Situasjonen oppleves som svært kaotisk og uoversiktlig, og Røde Kors forteller om barn og andre asylsøkere som ikke får nødvendig helsehjelp, mat og innkvartering. Dette preger også nærmiljøet.
Vil statsråden bruke av de nye 300 millionene regjeringen bevilger til flyktningetiltak til å forbedre situasjonen på Tøyen og avlaste stedet ved å starte registrering av flyktninger flere steder?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: I slutten av juli og videre inn i august og september har Norge opplevd en stor økning av antall asylsøkere. Økningen har utfordret hele det norske mottakssystemet, inklusive ankomstregistreringen hos Politiets utlendingsenhet (PU). Regjeringen er opptatt av å håndtere situasjonen på en god måte. Regjeringen har derfor foreslått å øke bevilgningen for 2015 med til sammen 227,1 millioner kroner, blant annet for å styrke registreringsarbeidet i politiet med 50 mill. kroner og få raskere bosetting i kommunene. Videre ble det i statsråd 4. september 2015 gitt samtykke ved kongelig resolusjon om å styrke politiets registreringsarbeid med 5 mill. kroner utover gitt bevilgning. Dette beløpet inngår i forslaget til bevilgningsøkning i Prop. 152 S (2014-2015).
PUs lokaler er regulert som kontorlokaler med venterom og er ikke regulert til langvarig opphold. Lokalene er verken dimensjonert eller egnet til å ivareta behovene som har oppstått med dagens ankomstbilde. PU og UDI samarbeider nå om å finne mer egnede lokaler for å avlaste PUs lokaler i Oslo. Dette arbeidet er høyt prioritert.