Skriftlig spørsmål fra Anna Ljunggren (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1453 (2014-2015)
Innlevert: 18.09.2015
Sendt: 21.09.2015
Besvart: 28.09.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Anna Ljunggren (A)

Spørsmål

Anna Ljunggren (A): Vil statsråden i samarbeid med helse- og omsorgsministeren sikre at syn- og mestringssentrene ikke rammes av regjeringens liberalisering av spillpolitikken og fortsatt kan drive rehabilitering og habilitering av blinde og svaksynte i alle aldre på tre ulike sentre spredt over hele landet, også i fremtiden?

Begrunnelse

Regjeringens liberalisering av spillpolitikken fører med seg mange uheldige konsekvenser.
Blindeforbundet får betydelig støtte gjennom Norsk Tipping, blant annet til å drive tre syn- og mestringssentrene. Et av disse sentrene ligger på Evenes og er det eneste i Nord-Norge. For synshemmede og blinde i nord er det viktig å ha kortest mulig vei til rehabilitering og habilitering, dette gjelder spesielt de over 67 år og de med psykiske utfordringer knyttet til diagnosen.
Syn - og mestringssentrene er viktige for å gi tilbud til blinde og svaksynte slik at de kan leve aktive og selvstendige liv. Organisasjonen er den eneste aktøren som gir et tilbud om habilitering og rehabilitering for de som mister synet når de er over 60 år. Dette arbeidet er viktig for å oppnå det tverrpolitiske ønsket om at eldre skal bo hjemme lengst mulig.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Det fremgår av regjeringserklæringen at regjeringen vil videreføre en politikk som ivaretar hensynet til spilleavhengige og sikrer at inntekter fra pengespill i Norge skal tilfalle ideelle formål. Pengespill skal være en inntektskilde for gode formål i Norge, også i fremtiden.
For tiden utreder departementet de ulike konsekvensene av mulig innføring av en lisensordning for pengespill i det norske markedet. Departementet mottok i januar 2015 en rapport fra konsulentselskapet Rambøll om økonomiske konsekvenser ved en slik ordning. Rambøll leverte også en tilleggsrapport i juni 2015 med oppdaterte tall. Videre leverte Lotteritilsynet i mai en utredning om hvilke konsekvenser en lisensordning vil kunne ha med tanke på spilleproblemer og kriminalitet. Utredningene er nå sendt på høring og frist for uttalelse er satt til 1. desember 2015.
Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en stortingsmelding om pengespillpolitikken. I meldingen vil regjeringen legge frem sitt syn på hva slags modell for pengespill en bør ha i Norge i fremtiden. Regjeringen forholder seg til at det er enerettsmodellen som er den gjeldende modellen for pengespill i Norge, inntil noe annet eventuelt er besluttet av Stortinget.
Blindeforbundet gjør et viktig arbeid med å etablere tilbud til blinde og svaksynte i Norge, og mottar midler fra de 18 % av Norsk Tippings overskudd som øremerkes samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Denne tilskuddsordningen gjelder utbetalinger til og med 2017. Departementet har startet arbeidet med en ny ordning for midlene til de samfunnsnyttige og humanitære organisasjonene som skal tre i kraft fra 2018, og saken vil legges fram for Stortinget før dagens ordning utløper ved utgangen av 2017.