Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1458 (2014-2015)
Innlevert: 22.09.2015
Sendt: 23.09.2015
Besvart: 05.10.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Hvordan vil statsråden se til at DSB anbefaling blir fulgt opp av Justis- og beredskapsdepartementet, og hva er status og fremdriftsplanen for arbeidet?

Begrunnelse

DSB har kommet med anbefalinger etter å ha evaluert ulike sider ved forebygging, beredskap og håndtering av flommen på Vestlandet i 2014. I dag finnes det ingen økonomiske incentiver for at kommunene skal gjennomføre forebyggende tiltak knyttet til eksisterende bygninger og infrastruktur utover rene sikringstiltak. DSB anbefaler at Justis- og beredskapsdepartementet tar initiativ til at det utredes hvorvidt en slik ordning bør etableres, og eventuelt hvordan den kan utformes.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) publiserte rapporten «Evaluering av forebygging og håndtering av flommen på Vestlandet høsten 2014» på sine nettsider i juni 2015. Forebygging og håndtering av naturhendelser er kostbart, både menneskelig og økonomisk. Derfor er denne type innspill viktig for å nå målsettingen om en kunnskapsbasert forebygging for samfunnssikkerhets- og beredskapskjeden. Jeg vil derfor ta initiativ til at forslag i rapporten drøftes med øvrige relevante departementer i løpet av høsten 2015.
Rapporten vil ses i sammenheng med øvrige tiltak og initiativ for å styrke det forebyggende arbeidet på regionalt og lokalt nivå. Fylkesmannens veiledning og tilsyn med kommunal beredskapsplikt er sentralt i dette arbeidet.