Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1463 (2014-2015)
Innlevert: 24.09.2015
Sendt: 24.09.2015
Besvart: 05.10.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Antall enslig mindreårige asylsøkere øker sterkt. Dette er ei svært sårbar gruppe og trenger tett voksenoppfølging. Mange er traumatisert og mange er svært utsatt for å fanges opp av negative miljø som tilbyr tilhørighet, dersom vi ikke raskt etablerer trygge og kompetente mottak.
Hvilke krav til kvalitet, kompetanse, bemanning og oppfølging blir nå stilt til utlendingsforvaltningen og til opprettelse av transittplasser og varige botilbud til enslige mindreårige asylsøkere over 15 år?

Begrunnelse

Spørsmålet gjelder vekting av pris, kontra andre viktige hensyn som brannsikkerhet o.l. Det gjelder konkrete kvalitetskrav til bemanning og kompetanse som ikke kan fravikes.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Siden mai har det ankommet svært mange enslige mindreårige asylsøkere til Norge. Etablering av mottak og omsorgssentre for enslige mindreårige er krevende fordi denne gruppen har andre behov for tilrettelegging og omsorg enn øvrige søkere. Jeg vil understreke at enslige mindreårige asylsøkere prioriteres i alle ledd i utlendingsforvaltningen. Det vil si både ved registrering, innkvartering, saksbehandling og bosetting. Samtidig er det slik at de høye ankomstene gjør det ekstra utfordrende for utlendingsforvaltningen å ivareta behovene til de enslige mindreårige, og at det derfor nå jobbes intensivt med blant annet å få på plass tilstrekkelig med mottaksplasser som er tilrettelagt for gruppen, både transittplasser og ordinære plasser. Det er krevende å få på plass tilstrekkelig med plasser for enslige mindreårige i det tempoet som er nødvendig.
Utlendingsdirektoratet (UDI) har omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere i alderen 15 til 18 år og skal sikre at disse får nødvendig omsorg og trygghet så lenge de bor i mottak. I dag delegeres det daglige omsorgsansvaret til mottaket barnet bor på, og UDI stiller en rekke krav knyttet til bemanning, kompetanse og omsorgsarbeid for å gi et forsvarlig grunnlag for bo- og omsorgstilbudet. I henhold til UDIs rundskriv skal mottak for enslige mindreårige blant annet ha fagansvarlig med relevant barnefaglig utdanning og mottakene skal ha minimum to ansatte 24 timer i døgnet, samt sikre nok bemanning for å ivareta alle pålagte oppgaver på en god måte. Det er også spesifikke krav til omsorgsarbeid og til oppvekstmiljø, beboermedvirkning og aktivitetstilbud. I gjennomsnitt er kostnadene for en mottaksplass for enslig mindreårig asylsøker om lag fem ganger kostnaden for en ordinær mottaksplass.
Ansvaret for opprettelse og drift av mottak er delegert fra Justis- og beredskapsdepartementet til UDI. UDI anskaffer mottaksplasser i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser. I alle konkurranser om drift av asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere må tilbydere oppfylle UDIs krav til drift, bygningsmasse og sikkerhet. Driftsoperatørenes tilbud rangeres etter tildelingskriterier i konkurransegrunnlaget, der pris kun er ett av fire kriterier. I konkurranser som er gjennomført de siste årene har pris vært vektet med 35 %. De resterende kvalitative kriteriene "Innhold i drift", "Innkvarteringstilbud" og "sikkerhet i mottak" er til sammen vektet med 65 %.
De siste månedene har det blitt etablert et stort antall transittmottak og ordinære mottak for enslige mindreårige asylsøkere i løpet av kort tid. Situasjoner med høye ankomster og rask oppbygging av mottak krever ekstra tiltak for å ivareta kvaliteten på omsorgen i mottakene. UDI er i ferd med å planlegge en rekke tiltak for 2015 og 2016 som skal gi kompetanseheving blant ansatte og god håndtering av saker som angår enslige mindreårige både i mottakene og internt i UDI.
Regjeringen følger situasjonen med de økte ankomstene nøye og vurderer fortløpende ytterligere tiltak.