Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1467 (2014-2015)
Innlevert: 24.09.2015
Sendt: 25.09.2015
Besvart: 01.10.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Kan statsråden via oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene øke tidsvinduet fra et anbud er signert til oppstart fra 3 til 6 måneder?

Begrunnelse

Mindre private aktører både innen rus og somatikk har problemer med å komme i posisjon til å "vinne" anbud når de regionale helseforetakene utlyser anbud.
Pr. i dag kan ikke en aktør som ikke har rammeavtale med et helseforetak få refusjon via HELFO, og pasienten må dermed betale tjenesten selv, om de lar aktøren gjøre oppgaven.
Skal f.eks. et laboratorium fra en liten aktør kunne inngå anbud med et regionalt helseforetak, krever dette forutsigbarhet for denne aktøren. Dette fordi aktøren skal, om aktøren får anbudet investere i utstyr, bygninger og ansatte. Det har en liten aktør ikke mulighet for å gjøre før de med sikkerhet vet at de får anbudet, fordi de ikke har økonomisk ryggrad uten de vet at de er sikret anbudet.
Får en tilslag på anbudet blir det i tillegg for kort tid mellom signert avtale og oppstart, da det tidsvinduet ofte bare er 3 måneder. Dette blir for kort tid for aktøren til å skaffe utstyr, sikre bygninger og ansatte mer personell. Dermed blir det en grunn for å ikke kunne takke ja om de får et anbud.
Store aktører med økonomiske muskler har andre muligheter og kan ta risiko, fordi de har muligheter og ryggrad til også å tape et anbud.
Små aktører har ikke denne muligheten, de trenger forutsigbarhet og tid for å kunne bli en aktør som kommer i posisjon til å levere gode tilbud til foretaket.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg er opptatt av at spesialisthelsetjenesten aktivt bruker private tjenesteleverandører og har derfor bedt helseregionene om å kjøpe mer fra private for å redusere ventetider, avhjelpe flaskehalser og videreutvikle samarbeidet mellom private og offentlige tjenesteytere. Det kommer frem i oppdragsdokumentene for både 2014 og 2015. Samtidig er jeg opptatt av at en fra det offentliges side ivaretar de hensynene som ligger bak regelverket for offentlige anskaffelser ved å bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Det er videre viktig at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. I dette ligger det både en respekt for tilbydere og deres behov for å kunne delta i konkurranser på en god måte, og at en ivaretar hensynet til markedsutvikling m.v.
Det er som kjent de regionale helseforetakene som etter lovverket har ansvar for å sørge for spesialisthelsetjenester til befolkningen, herunder vurdere hvorvidt det er behov for å kjøpe tjenester fra private tilbydere for å ivareta sitt ansvar, og til sist å gjennomføre dette i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser. Disse vurderingene skjer samtidig innenfor de styringsmessige rammene departementet har satt for utviklingen av spesialisthelsetjenesten. Jeg mener at de regionale helseforetakene gjennomgående håndterer dette på en god måte, og at de følger opp de styringsmessige krav som knytter seg til bruk av private, samarbeid og anskaffelsesrettslige forhold m.v.
Problemstillingen som representanten Bollestad tar opp knyttet til frister for etablering av tjenestetilbud kan vurderes forskjellig. Jeg mener problemstillingen må sees i sammenheng med de frister som er gitt fra en konkurranse er utlyst til at man inngir tilbud, og fra tildelt avtale til oppstart av tilbudet. Det er denne samlede tiden som må være tilstrekkelig for at en eventuell ny leverandører skal kunne etablere seg med et nytt tilbud. De regionale helseforetakene må vurdere dette konkret når de planlegger gjennomføringen av en ny anskaffelse. Det finnes imidlertid en rettsavgjørelse (avsagt 30.04.12) fra Inntrøndelag tingrett som har berørt denne problemstillingen. I den aktuelle saken hevdet saksøker, et privat røntgeninstitutt, at 10-12 uker er minimumstiden for å etablere et komplett røntgeninstitutt. Tingretten fastslo at det må kunne kreves at leverandører som ønsker å etablere seg starter forberedelser, innenfor rimelige kostnader og risiki, for å etablere lokaler, for eksempel ved intensjonsavtaler, søknader til offentlige myndigheter, kontakt med mulige ansatte før en eventuell tildeling av kontrakt.
Avslutningsvis vil jeg si at jeg er enig med representanten Bollestad i at en må gjennomføre offentlige anskaffelser av helsetjenester på en måte som åpner for at nye tjenesteleverandører kan inngi tilbud og delta i konkurranser på en effektiv måte. Dette er både den offentlige helsetjenesten og folket tjent med. Siktemålet må være at en har en effektiv bruk av spesialisthelsetjenestens samlede ressurser til pasientens beste. Jeg mener at bruk av frister må vurderes konkret ved den enkelte anskaffelse, men forutsetter at en her søker å ivareta tjenesteleverandørenes behov for forutsigbarhet.