Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:1477 (2014-2015)
Innlevert: 29.09.2015
Sendt: 29.09.2015
Besvart: 07.10.2015 av finansminister Siv Jensen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): St. Paul menighet i Bergen har nylig kjøpt inn et nytt orgel fra Canada til en symbolsk kjøpesum på 10 000 canadiske dollar, jf. avisen Dagen 28. september 2015. Den katolske menigheten har imidlertid blitt avkrevd 600 000 kroner i avgifter for orgelet. Hadde dette vært en menighet i Den norske kirke, ville menigheten ha sluppet å betale.
Vil statsråden ta initiativ til at ulike trossamfunn likebehandles med Den norske kirke når det gjelder kompensasjon for merverdiavgift?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan kommentere den konkrete saken som representanten Syversen viser til i sitt spørsmål. På generelt grunnlag vil jeg imidlertid knytte noen kommentarer til den generelle merverdiavgiftskompensasjonsordningen for kommunesektoren. Jeg antar at det er denne ordningen representanten Syversen sikter til i sitt spørsmål.
Formålet med den generelle kompensasjonsordningen er å unngå at merverdiavgiften påvirker kommunenes valg mellom å produsere avgiftspliktige tjenester selv (uten avgift) eller å kjøpe tjenestene fra private aktører (med avgift). Ordningen er finansiert av kommunene ved at de statlige overføringene ble redusert tilsvarende omfanget av ordningen da den ble innført. Ordningen er dermed ingen støtteordning for kommunene.
Ved siden av kommuner og fylkeskommuner, interkommunale og interfylkeskommunale sammenslutninger samt enkelte private virksomheter og barnehager, omfatter den generelle kompensasjonsordningen kirkelig fellesråd. Med kirkelig fellesråd menes det organ som er omtalt i lov om Den norske kirke. Finansdepartementet har lagt til grunn at også anskaffelser gjort av menighetsrådene i flersoknskommuner gir grunnlag for å kreve kompensasjon. Bakgrunnen for dette er at kommunene har det økonomiske ansvaret blant annet for utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker samt anlegg og drift av gravplasser som hører inn under Den norske kirke.
Organer tilhørende andre trossamfunn enn den Den norske kirke er ikke omfattet av den generelle kompensasjonsordningen for kommunesektoren.
For frivillige organisasjoner er det etablert en egen ordning for merverdiavgiftskompensasjon som ligger under Kulturdepartementet. Jeg har fått opplyst av Kulturdepartementet at gjennom denne ordningen kan blant annet tros- og livssynsorganisasjoner søke om merverdiavgiftskompensasjon for kostnader som de har hatt ved kjøp av varer og tjenester. Ordningen er forvaltet av Lotteri- og stiftelsestilsynet, som mottar søknadene om kompensasjon.
Frivillige organisasjoner, deriblant tros- og livssynsorganisasjoner kan søke om kompensasjon beregnet på grunnlag av totale driftskostnader knyttet til den frivillige og ikke-fortjenestebaserte delen av virksomheten, etter avgrensning og poster det skal gjøres fradrag for, jf. forskrift av 15. april 2013 nr. 386 om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner. Totale driftskostnader hentes fra revidert og godkjent regnskap ett år tilbake i tid.
For øvrig gis det ikke kompensasjon gjennom denne ordningen for merverdiavgiftskostnader i virksomhet som er organisert av det offentlige og eller har en direkte eller indirekte tilknytning til det offentlige gjennom at stat, fylkeskommune eller kommune kan påvirke deler av virksomheten, for eksempel ved innsettelse av styremedlemmer, eller har muligheter til å legge sterke føringer for virksomheten på annen måte.
Jeg ser på denne bakgrunn ikke grunnlag for å vurdere noen utvidelse av den generelle kompensasjonsordningen for kommunesektoren.