Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1478 (2014-2015)
Innlevert: 29.09.2015
Sendt: 29.09.2015
Besvart: 05.10.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Hva gjør justisministeren for umiddelbart å bedre forholdene for asylsøkere som venter på registrering hos PU, og vil regjeringen vurdere en alternativ modell med registrering i mottak i perioder hvor høye antall flyktninger ankommer landet?

Begrunnelse

Ifølge Dagsavisen 29.september møtes asylsøkere fortsatt på en uverdig måte når de venter på registrering hos Politiets utlendingshenhet på Tøyen i Oslo. Avisen melder at små barn har måttet vente ute i nattekulden. I Sverige har de løst denne problemstillingen ved å la Migrationsverket frakte nyankomne asylsøkere direkte til mottak, for så å gjennomføre registreringen der når folk har kommet til krefter etter den strabasiøse reisen.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: I slutten av juli og videre inn i august og september har Norge opplevd en stor økning av antall asylsøkere. Økningen har utfordret hele det norske mottakssystemet, inklusive ankomstregistreringen hos Politiets utlendingsenhet (PU). For å avhjelpe situasjonen er UDI derfor i ferd med å etablere et ankomstsenter i Råde. Senteret vil ha tilgjengelig helsepersonell som vil tilby både et akutthelsetilbud og andre nødvendige helsetjenester. Ankomstsenteret vil ha overnattingskapasitet og politiet vil foreta en innledende registrering der. Politiet vil så sørge for transport til PUs lokaler i Oslo for ferdigstillelse av registrering og videre oppfølging. Etablering av ankomstsenteret vil sørge for en bedre organisering av ankomstfasen og økt fleksibilitet i perioder med store ankomster.
Regjeringen er opptatt av å håndtere situasjonen på en god måte. Regjeringen har derfor foreslått å øke bevilgningen for 2015 med til sammen 227,1 millioner kroner, blant annet for å styrke registreringsarbeidet i politiet med 50 mill. kroner og få raskere bosetting i kommunene. Videre ble det i statsråd 4. september 2015 gitt samtykke ved kongelig resolusjon om å styrke politiets registreringsarbeid med 5 mill. kroner utover gitt bevilgning. Dette beløpet inngår i forslaget til bevilgningsøkning i Prop. 152 S (2014-2015).
Avslutningsvis vil jeg vise til pressemeldingen på politiets hjemmesider hvor PU opplyser at det oppholder seg personer utenfor lokalene i kortere perioder, men at hvis noen har måttet vente lenger enn en time, er det unntaksvis. Barn og barnefamilier prioriteres alltid og slipper inn hele døgnet.