Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1479 (2014-2015)
Innlevert: 29.09.2015
Sendt: 30.09.2015
Besvart: 07.10.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Vil statsråden gå inn for nødvendige lov- og regelverksendringer slik at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sitt ansvar angående flom og skred, jf. Byggteknisk forskrift med veiledning (TEK10) kap. 7, blir realisert i idéfasen i samband med sjukehusinvesteringer, og ikke som i dag først ved behandling av reguleringsplan?

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har det overordnede ansvaret for statlige forvaltningsoppgaver innen forebygging av flom- og skredskader. Det er kommunene som har ansvaret for at kravene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift blir fulgt opp.
NVE skal imidlertid bidra til at hensynet til flom og skred blir ivaretatt i planleggingen. NVE har etter plan- og bygningsloven § 3-2 en rett og plikt til å yte kommunene veiledning i planleggingen. NVE tilstreber å gi råd og veiledning så tidlig som mulig, men ansvaret for sikker byggegrunn vil uansett ligge hos kommunene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er ansvarlig departement for plan- og bygningsloven. Jeg kan ikke nå se at det er hensiktsmessig å endre regelverket på dette området, og legger derfor ikke opp til å ta noe initiativ overfor kommunal- og moderniseringsministeren i denne saken.