Skriftlig spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1484 (2014-2015)
Innlevert: 30.09.2015
Sendt: 30.09.2015
Besvart: 07.10.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Hvor mange utleieboliger har kommunene hittil i år søkt om tilskudd fra Husbanken til, og hvor mange av disse vil måtte vente til neste år hvis man tar høyde for at regjeringens forslag i Prop. 152 S blir vedtatt i Stortinget?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Husbankens tilskudd til utleieboliger er et viktig virkemiddel for kommuner som skal skaffe boliger til vanskeligstilte i boligmarkedet. Det har vært en stor økning i antall asylsøkere til Norge. For å få til raskere bosetting i kommunene har regjeringen styrket tilskuddet flere ganger i 2015, og ordningen er foreslått ytterligere styrket i Prop. 152 S (2014-2015). Tilsagnsrammen foreslås der økt med 111,1 mill. kroner. Det innebærer at det i 2015 kan gis tilskudd til om lag 1 700 boliger, hvilket tilsvarer ca. 700 flere boliger enn i 2013.
Husbanken har mottatt søknader om tilskudd til 1 423 boliger hittil i år og gitt tilsagn til 1 035 boliger. Husbanken anslår at de kan gi tilsagn til ytterligere rundt 630 flere boliger i år, med forbehold om at Prop. 152 S vedtas. Husbanken har utestående søknader til 852 utleieboliger.
Husbanken satte ny søknadsfrist 13. november på bakgrunn av regjeringens forslag i Prop. 152 S (2014-2015) og har oppfordret kommuner og andre søknadsberettigede om å sende nye søknader fortløpende. Det er foreløpig for tidlig å si noe sikkert om hvor mange boliger det vil bli søkt om totalt.
Søknader som ikke innvilges tilskudd i 2015, blir overført til 2016, slik at kommunene slipper å søke på nytt. Første søknadsfrist i 2016 er satt til 15. februar, mot 1. april tidligere år.
Regjeringen vil legge frem et tilleggsnummer til statsbudsjettet for 2016 om ytterligere tiltak for å møte den økte tilstrømningen av asylsøkere. I tillegg jobber Kommunal- og moderniseringsdepartementet sammen med Husbanken for å legge til rette for at kommunene raskt kan finne boliger til asylsøkere som har fått opphold. Kommunene får blant annet informasjon om andre virkemidler de kan ta i bruk. Flesteparten av boligene må imidlertid skaffes gjennom det private leiemarkedet.