Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1486 (2014-2015)
Innlevert: 30.09.2015
Sendt: 30.09.2015
Besvart: 06.10.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Hvilke vurderinger fremkommer i rapporten og hvilke tiltak vurderes for å bedre samhandlingen mellom direktoratene?

Begrunnelse

I Riksrevisjonenes undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap (Dok. 3:7 2014-2015) fremgår det at Justis- og beredskapsdepartementet mener at ansvar og roller i nasjonale krisesituasjoner er tydelige mellom departementene og mellom nødetatene i førstelinjene lokalt.
Utfordringen er ifølge departementet samhandlingen mellom de ulike direktoratene i justissektoren og andre direktorater som involveres når hendelser inntreffer. Departementet viser til egen oppfølgingsplan av 1. september 2014 etter tilsyn gjennomført av Statens helsetilsyn, der det framgår at departementet har nedsatt en arbeidsgruppe der Politidirektoratet og DSB deltar for å vurdere denne problemstillingen nærmere. Gruppen legger fram sin rapport innen 1. mai 2015.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Som ledd i oppfølgingen av tilsynsrapporten fra Helse- og omsorgsdepartementet nedsatte Justis- og beredskapsdepartementet høsten 2014 en arbeidsgruppe med deltakelse fra Justis- og beredskapsdepartementet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Politidirektoratet for å utrede styrket tverrsektoriell koordinering på direktoratsnivå under kriser og større hendelser.
Arbeidsgruppens foreløpige innstilling forelå 1. mai i år. For å bidra til forankring i de ulike sektordepartementene og deres underlagte virksomheter ble det besluttet at arbeidsgruppens rapport skulle forelegges departementene for innspill og kommentarer. Arbeidsgruppens endelige innstilling er nettopp avgitt, og departementet skal nå ta stilling til videre oppfølging av forslagene.
Arbeidsgruppens konklusjon er at det er et behov for å styrke koordineringen mellom direktoratene under kriser og større hendelser, og det foreslås på denne bakgrunn å etablere en formalisert struktur for blant annet å bedre evnen til informasjonsdeling, samordnet krisekommunikasjon, etablering av et felles situasjonsbilde og mer effektiv ressursutnyttelse på tvers av sektorer. Forslaget endrer ikke gjeldende prinsipper for krisehåndtering basert på ansvar, nærhet, likhet og samvirke.