Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:3 (2015-2016)
Innlevert: 01.10.2015
Sendt: 02.10.2015
Besvart: 12.10.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Kan statsråden gi en redegjørelse for hva statsråden i foretaksmøtet eller uformelt har bestemt at skal være innholdet i det nye sykehuset i Nordmøre og Romsdal?

Begrunnelse

I Tidens Krav sin nettutgave 28.09.2015 gjengis Espen Remme, direktør i Helse Møre og Romsdal, på at innholdet i det nye sykehuset er bestemt og også vedtatt av statsråden:

"Han (Espen Remme) poengterte at det faglige innholdet i sykehuset allerede var bestemt - og også vedtatt av statsråden. Det innebærer blant annet at det nye sykehuset blir tyngre enn Ålesund sjukehus på nevrologi, mens det ikke lenger blir noen barneavdeling i Nordmøre og Romsdal. Utgangspunktet slik det er vedtatt blir 2-3 barnesenger for pasienter som ikke trenger å sendes til Ålesund."

Dette er nye opplysninger for mange og det er nødvendig at statsråden klargjør hva som er fakta og hvor regjeringen står i saken.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: De regionale helseforetakene skal gjennom sitt sørge-for ansvar sikre at det tilbys gode og forsvarlige helsetjenester. Dette ansvaret gjelder også ved planlegging av nye sykehus. Planlegging av sykehusprosjekter er fasedelt. Idéfasen for nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal ble behandlet og vedtatt i styrene i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge i desember 2014. Gjennom styrenes behandling av idéfasen ble det faglige innholdet og funksjoner i stor grad klarlagt. Samtidig har Helse Midt-Norge opplyst at noen av funksjonene må utredes nærmere i tråd med tidligfaseveilederen for sykehusprosjekter. Dette inkluderer bl.a. tilbudsutformingen til barn og til nevrologiske pasienter. Helse Midt-Norge opplyser videre at dette vil bli gjort gjennom konseptfasen frem mot høsten 2016. I tillegg vil også planleggingen av nytt sykehus hensynta føringene som kommer i Nasjonal helse- og sykehusplan og i påfølgende regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge.
Tomtevalg for nytt sykehus i Møre og Romsdal ble behandlet som en del av idéfasen.
Sak om tomtevalg tok jeg inn og behandlet i eget foretaksmøte, hvor jeg stadfestet styret i Helse Midt-Norge RHF sitt vedtak om at nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal lokaliseres til Opdøl (ved Molde).
I samme foretaksmøte ga jeg følgende føringer:

"Foretaksmøtet understreket at det må planlegges for et godt poliklinisk tilbud/ distriktsmedisinsk senter i Kristiansund og at de prehospitale tjenestene videreutvikles slik at en sikrer en forsvarlig akuttberedskap og ivaretar de innbyggerne som får lengst reisevei til sykehus. Foretaksmøtet la til grunn at Ålesund sjukehus fortsatt skal være hovedsykehuset i Helse Møre og Romsdal HF."

Ellers har jeg gitt offentlig uttrykk for at nytt sykehus skal være bedre enn summen av dagens sykehus i Molde sykehus og Kristiansund sykehus. Jeg har ikke gitt noen føringer utover dette.