Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:6 (2015-2016)
Innlevert: 01.10.2015
Sendt: 02.10.2015
Besvart: 09.10.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): Er statsråden enig i at et nærhets prinsipp er en viktig del av hvordan oljeselskapene har bidratt til å utvikle leverandørmiljøene langs hele kysten, og vil statsråden ta et initiativ for at disse betingelsene skal ligge fast i tiden fremover?

Begrunnelse

Langsiktige og forutsigbare rammer for samhandlingen mellom oljeselskapene og norske leverandører er viktig. I en krevende tid for hele oljeklyngen er dette mer viktig enn noen gang tidligere. I forbindelse med tidligere tildelinger av vedlikehold og modifikasjonsoppdrag har det blant annet fra Statoil, slik vi kjenner til, vært stilt spesifikke krav til å ha Ingeniør og ledelsesfunksjonen lokalisert nær Selskapets drifts kontor. I tillegg har kontrakten, igjen slik vi forstår det, hatt krav om at dette skal gjelde for minst 70 % av funksjonærstaben. Dette har bidratt til at leverandørindustrien har blitt en viktig del av sysselsetting og kompetanse arbeidsplasser langs hele kysten.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Målet i petroleumspolitikken er å legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass, som også kan gi grunnlag for lønnsomme og attraktive arbeidsplasser på fastlandet. Petroleumsvirksomheten på norsk sokkel genererer arbeidsplasser over hele landet. Om lag 330 000 arbeidsplasser kan direkte eller indirekte knyttes til etterspørselen fra aktivitetene på sokkelen (IRIS 2015). Ved å utnytte ressurspotensialet på norsk sokkel, vil olje- og gassnæringen kunne skape betydelig aktivitet i fastlandsøkonomien i tiår framover. Velferd og sysselsetting vil følge med aktiviteten.
I Meld. St. 28 (2010-2011) vises det til at det er et mål for regjeringen at utbygging av nye funn skal skape størst mulig verdier for samfunnet og gi ringvirkninger lokalt og regionalt både i utbyggings- og driftsfasen. Dette er en videreføring av tidligere politikk, og jeg kan bekrefte at denne politikken ligger fast også i tiden fremover.
Jeg er opptatt av at oljeselskapene aktivt legger til rette for å sikre regionale og lokale ringvirkninger av petroleumsvirksomheten. God kontakt på et tidlig tidspunkt mellom operatør, regionalt næringsliv og relevante myndigheter gir gode resultater. Operatøren for nye, selvstendige utbygginger skal også senest to år etter at feltet er satt i produksjon gjennomføre en analyse av regionale og lokale ringvirkninger av utbyggingen.