Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:8 (2015-2016)
Innlevert: 01.10.2015
Sendt: 02.10.2015
Besvart: 07.10.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Ifølge VG har bare 12 av de 20 vådeskuddene som er rapportert hittil i år blitt innrapportert til spesialenheten, og det er opp til hvert distrikt å bestemme om de vil melde inn til spesialenheten. Innrapportering av vådeskudd handler ikke bare om å få statistikk, men om alvorlige hendelser som vi for all del vil unngå. Det er derfor viktig å evaluere og ta lærdom av hvert enkelt tilfelle og at Spesialenheten vurderer om lovbrudd er begått, slik Riksadvokaten også har pekt på.
Bør det ikke være automatikk i at Spesialenheten varsles i hvert tilfelle av vådeskudd?

Begrunnelse

Til VG i august i år uttalte førsteadvokat Kjerstin A. Kvande hos Riksadvokaten: Dersom et skudd løsnes uten at det er meningen, vil det som hovedregel være grunnlag for å undersøke om det foreligger uaktsom overtredelse av straffeloven, sier hun. Dette betyr implisitt at politimestere skal rapportere vådeskudd til Spesialenheten, så de kan finne ut om noe straffbart har skjedd, forklarer Kvande.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Det er viktig å understreke at Spesialenheten for politisaker (Spesialenheten) sin oppgave er å etterforske saker som gjelder spørsmålet om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten. Spesialenheten er ikke et tilsynsorgan for politi og påtalemyndighet, og det ligger utenfor Spesialenhetens arbeidsområde å ha en aktiv evaluering av hendelser som skjer i politiet. Riksadvokaten har gitt et generelt rundskriv (Rundskriv 3/2006) om blant annet hvilke saker som faller inn under Spesialenhetens ansvarsområde. Riksadvokaten har i en epost til Spesialenheten uttalt at dersom et skudd løsnes uten at det er meningen, vil det som hovedregel være grunnlag for å undersøke om det foreligger uaktsom overtredelse av straffelovens bestemmelser om håndtering av skytevåpen. Det betyr at ved vådeskudd skal politimestrene oversende saken til Spesialenheten med mindre det er helt opplagt at det ikke foreligger et straffbart forhold. Jeg er enig med stortingsrepresentant Ropstad i at det er viktig å ta lærdom av vådeskudd og hendelser ifm. våpenbruk. Derfor har jeg endret gjeldende våpeninstruks og tatt inn i den nye våpeninstruksensom tar til å gjelde 1. april neste år, en bestemmelse om at rapporteringsplikten fra politidistriktene til Politidirektoratet også skal omfatte vådeskudd i tjeneste. Politidirektoratet har en viktig rolle for å vurdere risikoreduserende tiltak generelt i politiet også hva gjelder vådeskudd. De vil vurdere omstendighetene rundt vådeskuddene samlet sett slik at politiet kan ta lærdom av hendelsene og forebygge bedre. Den nye rapporteringsplikten i våpeninstruksen vil gi direktoratet et godt grunnlag for å følge opp dette arbeidet. At det også er innført rapporteringsplikt til departementet setter meg bedre i stand til å følge opp overfor politidirektoratet.