Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:15 (2015-2016)
Innlevert: 02.10.2015
Sendt: 02.10.2015
Rette vedkommende: Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren
Besvart: 08.10.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Hvor lang foreldrepermisjon tar fedre i snitt ut for barn født etter 1. juli 2014 og hvordan er dette sammenlignet med fedres uttak av foreldrepermisjon for barn født mellom 1. juli 2013 og 1. juli 2014?

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Spørsmålet er oversendt til meg for besvarelse.
Det er for tidlig å si hvordan reduksjonen av fedrekvoten fra 14 til 10 uker fra 1. juli 2014 påvirker fedres uttak av foreldrepenger. I forbindelse med de tidligere utvidelsene av fedrekvoten har det store bildet vært at fedrenes uttak har utviklet seg i takt med kvotens lengde. Vi vet imidlertid ikke hvordan en kortere kvote vil påvirke uttaket, og vi får ikke full oversikt før etter 2-3 år fordi foreldrepenger kan tas ut fram til barnet fyller tre år. En del foreldre utsetter og graderer uttaket; for eksempel har 25 prosent av fedrene gradert uttak.
Tall fra Arbeids- og velferdsdirektoratet viser at det i første halvår 2015 var noen flere menn som tok ut 10 uker med foreldrepenger (tilsvarende fedrekvoten for barn født fra 1. juli 2014) sammenliknet med uttaket i første halvår 2014. Det er også flere som tok ut akkurat 14 uker (dette kan være fedre som fikk barn før 1.7.14 og som har rett til 14 ukers fedrekvote). Videre var det i første halvår 2015 flere fedre som tok ut mer enn 14 uker sammenlignet med tidligere år.
Fedre som tok ut foreldrepenger i første halvår 2015 kan ha fått barnet i 2012, 2013, 2014 eller 2015. Alle som tok ut fedrekvote i 2015 hadde rett til minst 10 uker fedrekvote.
Foreldrepengestatistikken sier bare noe om uttaket i den tidsperioden man ser på, ikke hvordan foreldrene samlet sett innretter sitt uttak for det enkelte barn. En far kan for eksempel ta ut fire uker første halvår 2015 og fortsette uttaket andre halvår (eller senere år). Men i statistikken for første halvår 2015 vil han bare være registrert med fire uker. Statistikken kan leses på nav.no.
Det foregår utviklingsarbeid knyttet til foreldrepengestatistikken, men Arbeids- og velferdsetaten har i dag ikke offisiell statistikk som viser hvor stor andel av alle fedre som har rett til fedrekvote, som tar ut fedrekvoten og tar ut mer eller mindre enn kvoten. Noe av problemet er at fedre som ikke tar ut minst en dag med foreldrepenger, ikke figurerer i statistikken, uansett hva som er årsaken til at de ikke tar ut foreldrepenger (bor ikke sammen med barnet, mangler opptjening eller har rett til foreldrepenger, men velger å ikke bruke den).