Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:17 (2015-2016)
Innlevert: 02.10.2015
Sendt: 05.10.2015
Besvart: 14.10.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): Traumetilbudet i Bodø ble lagt ned i 2014. Det var stor motstand for dette i Nordland og man advarte mot nedleggingen i alle fall til man hadde bygget opp kompetansen ute på DPS-ene. Det kommer stadig meldinger om at tilbudet ikke er like bra og at man ikke er fornøyd med dagens tilbud.
Er statsråden fornøyd med dagens traumetilbud, og hvilke tiltak vil han sette inn for å styrke tilbudet?

Begrunnelse

Traumetilbudet i Bodø ble lagt ned i 2014 og tilbudet ble da flyttet til de distriktpsykiatriske sentrene (DPS).
Det var stor motstand mot dette både fra brukerne, pårørende og politisk hold i fylket. Et av hovedankepunktene var at man ikke hadde denne kompetansen på plass ute på DPS-ene. Dette viser seg nå å være riktig og at man burde ha oppretthold tilbudet i Bodø, i alle fall til man hadde bygget opp tilbudet ute i DPS.
Audun Lysbakken, SV, har tidligere stilt spørsmål om dette, sist 30.01.2015 med svar fra statsråden 12.02.2015. Her viser statsråden til at det avholdes en konferanse for å få økt fokus på dette 18.-19. februar i år. Mener statsråden at dette er tilstrekkelig for å få på plass kompetansen og tryggheten for et godt tilbud for de som trenger dette tilbudet, eller vil man sette inn ytterligere tiltak for å få bedret tilbudet. Jeg registrerer i alle fall at flere fortsatt er meget misfornøyd med omleggingen av dagens tilbud. Det er derfor viktig at dette området får stor fokus slik at man får gitt et forsvarlig tilbud til alle som trenger dette i fremtiden.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: I mitt svar 11. februar i år på representanten Lysbakkens skriftlige spørsmål om forsvarligheten av behandlingstilbudet til alvorlig syke pasienter etter avviklingen av traumeenheten i Bodø, viste jeg til at Helse Nord har tatt flere grep for å imøtekomme behovet for behandling i regionen. Konferansen som representanten Juvik viser til ble nevnt som ett av flere tiltak for å etablere nødvendig traumekompetanse i behandlingsapparatet.
Helse Nord opplyser primo oktober at det er satt av 2 mill. kroner til kompetansehevende tiltak innen traumebehandling og traumeforståelse. Regionalt senter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Nord) har utviklet et regionalt traumekompetanseprogram for Helse Nord. Programmet (Stø kurs – traumeforståelse og behandling) er gratis og tilgjengelig for alle på internettsiden Helsekompetanse.no (e-læringsprogram). RVTS Nord reiser rundt til regionens DPS for å forelese og utdanne veiledere.
Parallelt med oppbygging av det regionale traumekompetanseprogrammet, har Nordlandssykehuset utviklet et lokalt traumekompetanseprogram. Blant annet har det i år vært avholdt seminar med psykologspesialist Arne Blindheim fra Senter for krisepsykologi. Videre har Salten DPS ansatt en spesialist med særskilt kompetanse på traumer og personlighetsutvikling til å arbeide med kompetanseheving innenfor traumeproblematikk og traumeforståelse. Dette programmet har 60 timers undervisning på nivå 1 for deltakere fra stab og miljøpersonell. Som påbygning er det utviklet en fordypningspakke på 84 timer med veiledning til erfarne behandlere med særskilt ansvar for traumebehandling. For nivå 2 kreves det minimum 3 års terapeutisk erfaring med relasjonstraumer. Veiledning blir gitt både individuelt og i grupper. Programmet er godkjent som vedlikeholdsaktivitet av Norsk Psykologforening, Legeforeningen og Sykepleierforbundet. Helse Nord informerer om at det også blir arrangert flere fagdager med internasjonalt anerkjente forelesere på området. Ansatte ved Nordlandssykehuset gis samme anledning som andre til å delta på RVTS' traumekompetanseprogram.