Skriftlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:19 (2015-2016)
Innlevert: 05.10.2015
Sendt: 05.10.2015
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 12.10.2015 av finansminister Siv Jensen

Hans Fredrik Grøvan (KrF)

Spørsmål

Hans Fredrik Grøvan (KrF): Bilavgiftene i Norge beregnes ut fra flere komponenter, hvor blant annet utslippsnivå er en viktig faktor. Systemet forutsetter at man kan stole på de utslippstall som oppgis fra bilprodusentene. Som følge av feil hos tyske bilprodusenter kan biler på det norske markedet ha hatt for lavt avgiftsnivå. Dette kan ha ført til et økonomisk tap for staten over flere år.
Hva vil statsråden gjøre for at de ansvarlige blir stilt til ansvar slik at hverken bilistene eller den norske stat lider tap som følge av dokumenterte feil?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Det er nylig avdekket at Volkswagen-konsernet har manipulert med motorstyringen på et stort antall kjøretøy, slik at de gir lavere NOX-utslipp ved testing av utslippsnivå. Etter det den norske importøren opplyser, skal i underkant av 150 000 norskregistrerte kjøretøy være utstyrt med den aktuelle programvaren. Manipulasjonen er relevant for den norske engangsavgiften siden avgiften er gradert etter utslipp av NOx.
I tillegg til utslipp av NOx, beregnes engangsavgiften på personbiler på bakgrunn av kjøretøyenes egenvekt, CO2-utslipp, og motoreffekt. Grunnlagsdataene som benyttes ved avgiftsberegningen hentes fra motorvognregisteret til Veidirektoratet, som igjen er basert på den felleseuropeiske typegodkjenningen. Typegodkjenningsreglene har bestemmelser om hvordan CO2-utslipp og avgassnivå skal måles.
VW-konsernets manipulering med motorstyringen skal primært ha blitt gjennomført for å oppfylle amerikanske avgasskrav. Disse er forskjellige fra de europeiske, og det er foreløpig ikke klart hvilken betydning jukset får for den europeiske typegodkjenningen, og hvorvidt de godkjente utslippsverdiene må settes til side. Dette undersøkes nå på europeisk nivå. For at eventuelt juks med utslippsmålingene skal få betydning for dem norske engangsavgiften, må veimyndighetene endre NOX-verdiene i kjøretøyregisteret for de aktuelle bilene. Veimyndighetene undersøker nå dette, og det har vært kontakt mellom Toll- og avgiftsdirektoratet og Statens Vegvesen for å vurdere om det er grunnlag for å iverksette nærmere undersøkelser, tiltak og kontroller i Norge.
Det er foreløpig for tidlig å ta stilling til om manipulasjonen skal lede til omberegning av avgift for de aktuelle kjøretøyene, utover å konstatere at det er uaktuelt å gjøre den enkelte bileier ansvarlig for avgiften.