Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:20 (2015-2016)
Innlevert: 05.10.2015
Sendt: 05.10.2015
Besvart: 12.10.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at retningslinjer for gravide og nyfødte med fare for B-streptokokkinfeksjon følges?

Begrunnelse

Helsepersonell har ved flere anledninger meldt fra om alvorlige og uønskede hendelser hos nyfødte barn på grunn av gruppe B -streptokokkinfeksjon i forbindelse med svangerskap og fødsel.
Barn har dødd, andre alvorlig skadd og noen heldige som ikke fikk noen eller "kun" moderate skader etter en slik infeksjon. I ca. 50 % av hendelsene var det avvik fra retningslinjene ifølge Folkehelseinstituttet.
I publikasjonen som heter "Gruppe B-streptokokker hos gravide og fødande- kan oppfølging bli bedre?" har det blitt pekt på flere områder for forbedring.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Hos gravide kvinner som er bærere av gruppe B streptokokker (GBS), vil barna under fødselen kunne få bakterien overført, og et mindre antall av barna vil få en infeksjon som fører til alvorlig sykdom som hjernehinnebetennelse og blodforgiftning. For å forebygge overføring av GBS til barnet under fødselsforløpet må gravide med denne bakterien identifiseres på forhånd slik at fødeavdelingen kan gi antibiotikaprofylakse under fødselen. Helsedirektoratet har utarbeidet nasjonale faglige retningslinjer for forebygging av tidlig GBS-sykdom hos nyfødte.
Helse- og omsorgsdepartementet har ikke etablert noe eget system for å kontrollere om nasjonale faglige retningslinjer følges opp i tjenesten, men i oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene har det vært stilt krav om at helseforetakene skal etablere systemer for dette. Helsedirektoratet har også en rolle i å bidra til at nasjonale faglige retningslinjer blir implementert.
En rapport fra Kunnskapssenteret i 2015 "Effekt av tiltak for implementering av kliniske retningslinjer", har pekt på at retningslinjer i elektronisk format kan bidra til forbedringer i klinisk praksis. Helsedirektoratet har et pågående arbeid med å digitalisere nasjonale faglige retningslinjer for å gjøre dem mer tilgjengelige for helsepersonell.
Meldeordningen for uønskede hendelser/Kunnskapssenteret har nylig utarbeidet læringsnotatet "Gruppe B-streptokokkar hos gravide og fødande – kan oppfølginga bli betre?". Læringsnotatet er ment som en støtte til å forbedre praksis på området. Et av tiltakene som foreslås i læringsnotatet er dokumentasjon av risikofaktorer for GBS-infeksjon på Helsekort for gravide. Helsekort for gravide er nylig revidert og blir snarlig utgitt, og vil omfatte rubrikk for dokumentasjon av risikofaktorer for GBS infeksjon.
I 2013 ble det arrangert en konsensuskonferanse hvor formålet var å utarbeide felles europeiske retningslinjer for forebygging av GBS-infeksjon hos nyfødte. Konklusjonene fra konsensuskonferansen avviker i noen grad fra anbefalingene i de gjeldende nasjonale faglige retningslinjene. Helsedirektoratet arbeider med å revidere nasjonale retningslinjer for svangerskapsomsorgen som også inkluderer retningslinje for Gruppe B-streptokokker hos gravide og fødende kvinner. Direktoratet vil da vurdere blant annet anbefalingene fra konsensuskonferansen.