Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:25 (2015-2016)
Innlevert: 05.10.2015
Sendt: 06.10.2015
Besvart: 12.10.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Hva vil statsråden gjøre for å redusere ventetiden for familiegjenforening med ektefelle som kommer fra land utenfor EØS-området?

Begrunnelse

Behandlingstiden for søknader om familiegjenforening fra land utenfor EØS-området synes å være økende.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Familieinnvandringssaker varierer mye i kompleksitet, fra mer enkle vurderinger der ekteskap er inngått med norsk borger i full jobb, eller der referansepersonen er arbeidsinnvandrer, til langt mer komplekse problemstillinger knyttet til tvangsekteskap, bekreftelse av slektskap gjennom DNA-test og vurderinger av proforma ekteskap. Derfor varierer også saksbehandlingstiden i familieinnvandringssaker betydelig. Per utgangen av august 2015 var litt over halvparten av familieinnvandringssakene behandlet innen seks måneder.
Saksbehandlingstidene på familiefeltet har over noe tid vært for lange. Som følge av tallet på ubehandlede saker og alderen på sakene som ligger til behandling, vil den registrerte saksbehandlingstiden holde seg høy framover. Man kan heller ikke se bort fra at økningen i antall asylsøkere til Norge også vil påvirke saksbehandlingstider på oppholdsfeltet. Det arbeides imidlertid kontinuerlig med tiltak som skal bidra til en mer effektiv saksavvikling. I 2015 har UDI lagt om saksløpene, og sakene deles inn i ulike spor etter kompleksitet og prioritet. For familieinnvandringssaker hvor det ikke er behov for DNA-test eller innhenting av annen tilleggsinformasjon, skal saksbehandlingstidene være vesentlig kortere enn i saker hvor innhenting av tilleggsinformasjon er nødvendig.
Jeg vil også peke på at UDI i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 2015 fikk økt sitt driftsbudsjett til behandling av utvisnings- og familiegjenforeningssaker med 16,3 mill. kroner. I det fremlagte budsjettforslaget for 2016 foreslår Regjeringen å styrke saksbehandlingskapasiteten i UDI med 20 mill. kroner i forhold til saldert budsjett 2015.
Det er opp til UDI å finne de beste tiltakene for en mest mulig effektiv saksbehandling innenfor de rammene som er tildelt av Stortinget. Jeg forventer at UDI jobber kontinuerlig med å forbedre saksflyt og øke effektiviteten for å gi en forutsigbar saksbehandling. Jeg følger utviklingen gjennom styringsdialogen med UDI og etterspør resultater av de tiltakene som er iverksatt. Jeg kan imidlertid ikke se bort fra at en fortsatt økning i antall asylsøkere vil kunne føre til at saksbehandlingstiden igjen kan øke.