Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:26 (2015-2016)
Innlevert: 05.10.2015
Sendt: 06.10.2015
Besvart: 13.10.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): Norges Rederiforbund melder i sin siste konjunkturundersøkelse at så mye som 5 000 riggjobber kan forsvinner fram mot utgangen av neste år.
Hvilke nye tiltak vil regjeringen sette inn for å avhjelpe situasjonen i riggmarkedet, herunder å snarlig iverksette tiltak som brønnplugging?

Begrunnelse

5 000 riggansatte på norsk sokkel kan miste jobben. Basert på Norges Rederiforbunds konjunkturundersøkelse vises det til at totalt 11 rigger kan stå uten kontrakt ved utgangen av året, mens 12 nye rigger går av kontrakt i 2016. Sturla Henriksen, administrerende direktør i Norges Rederiforbund, karakteriserer situasjonen som alvorlig i sin kommentar til Stavanger Aftenblad 1. oktober:

«Situasjonen vi har, slår rett inn på norsk sokkel. En veldig vanskelig situasjon som blir mer krevende framover. Slik vi ser det, går vi fra vondt til verre i løpet av den nærmeste tiden.»

Bransjen og opposisjonen i Stortinget har i en tid lagt frem en rekke konkrete forslag som kan avhjelpe den prekære situasjonen og bidra til at en unngår at 5 000 riggjobber forsvinner, herunder tiltak som brønnplugging.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: I statsbudsjettet for 2016 legger regjeringen et godt grunnlag for å møte de utfordringene norsk økonomi står overfor. Regjeringen arbeider for gode rammebetingelser for næringslivet, med et enklere og mer vekstfremmende skattesystem, bedre infrastruktur og en kompetent arbeidsstyrke. Regjeringen har styrket satsingen på forskning og utvikling. Alt dette vil styrke næringslivets konkurransekraft.
Når det gjelder myndighetenes regulering av plugging og etterlatelse av olje- og gassbrønner på norsk sokkel, stilles det krav i regelverket til hvordan og når brønner skal sikres, overvåkes og plugges. I henhold til aktivitetsforskriften skal blant annet alle brønner sikres før de forlates slik at brønnintegriteten ivaretas i den tiden de er forlatt. Det er spesifikke krav til både havbunnskompletterte brønner, letebrønner og utvinningsbrønner.
Innenfor disse rammene har selskapene et ansvar for at virksomheten utøves på en forsvarlig og sikker måte. Rettighetshaverne vil i de nærmeste årene bruke betydelige midler på plugging og nedstengning.
Brønner som ikke er permanent plugget representerer samtidig et potensiale for økt utvinning av petroleum og er en større investering. Det er derfor viktig at beslutninger angående permanent plugging av eksisterende brønner er veloverveid og vurdert i et langsiktig perspektiv. Det å finne trygge, gode, effektive og rimelige måter å plugge og etterlate brønner på er viktig for å unngå unødvendige kostnader på sokkelen framover. Myndighetene bidrar til dette blant annet gjennom Demo 2000 programmet.
Det er oljeselskapene som har ansvaret for den daglige driften av feltene på norsk sokkel og som fatter de kommersielle beslutningene i alle faser av et felts levetid, herunder sikker og effektiv plugging og etterlatelse. Selskapene må selv prioritere sine ulike aktiviteter og operasjoner og foreta sine disposisjoner deretter. Dette ansvaret er særlig aktuelt nå som kapitaldisiplin og kapitalbegrensninger preger næringen.
Riggkostnadene har gått ned som følge av lavere oljepris og færre oppdrag. Dette kan selskapene dra nytte av i operasjoner som krever bruk av rigg. Det viktigste vi gjør fra myndighetenes side er å sikre et stabilt og forutsigbart rammeverk som gjør at norsk sokkel er et attraktivt sted for oljeselskapene å investere og skape verdier, til nytte for hele det norske samfunn. Det er lite hensiktsmessig å endre regelverket for å bruke plugging av brønner som konjunkturtiltak.