Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:32 (2015-2016)
Innlevert: 06.10.2015
Sendt: 06.10.2015
Besvart: 12.10.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Jeg har tidligere etterspurt kostnader knyttet til forskjellige sider av soningsoverføring til Nederland. Transport og helseundersøkelser, blant annet. Jeg har fått få konkrete svar. Jeg ber statsråden nå svare på kostnader knyttet til arbeidet frem til utsendelse fra Norge.
Kan statsråden redegjøre for kostnadene knyttet til arbeidet med å planlegge, tilrettelegge og klargjøre innsatte for overføring til Nederland, inkludert eventuelle kostnader ført under andre departementer?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Kriminalomsorgen har i 2015 fått bevilget 110 mill. kroner til leie og drift av Norgerhaven fengsel. Dette skal dekke alle kostnadene i Norge og Nederland knyttet til prosjektet i 2015.
Den største kostnaden er leie av fengselet. Leien er regulert i samarbeidsavtalen med Nederland og utgjør 2,125 mill. EUR per måned i 2015.
Når det gjelder kostnader til forvaltningssamarbeidsetater har Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) inngått avtale med Ullensaker kommune om bistand til helse, beregnet til omlag 0,75 mill. kroner i år. Videre er det inngått avtale med Akershus fylkeskommune for bistand i utdanningsspørsmål, beregnet til omlag 0,25 mill. kroner i år. Disse kostnadene dekkes innenfor bevilgningen på 110 mill. kroner.
Fengselet har norsk leder og nestleder, i tillegg er det per i dag ansatt tilbakeføringskoordinator, rådgiver og jurist slik at det samlet sett er fem norske ansatte ved Norgerhaven fengsel. Disse lønnes innenfor bevilgningen på 110 mill. kroner i 2015.
I KDI er det ansatt en prosjektleder og en nasjonal domskoordinator ifm. prosjektet. I tillegg arbeider ansatte i Kriminalomsorgen region øst og ved Ullersmo fengsel med prosjektet. Bemanningen på regionalt og lokalt nivå dekkes også innenfor rammen på 110 mill. kroner i 2015.
I budsjettet for 2015 har KDI estimert kostnader knyttet til transport til Nederland og internt i Norge til å utgjøre om lag 10 - 11 mill. kroner. Utgiftene til transport finansieres innenfor rammen på 110 mill. kroner i 2015. Kontrakt om transport av innsatte i driftsfasen er ennå ikke inngått, og det er derfor vanskelig å gi et mer eksakt beløp på dette tidspunkt.