Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:33 (2015-2016)
Innlevert: 06.10.2015
Sendt: 06.10.2015
Besvart: 15.10.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): De siste årene har Jernbanetilsynet mottatt flere rapporter om tømmerstokker på avveie, meldte Nationen denne uken. Mellom 2006 og 2015 er det rapportert om 48 uønskede hendelser knyttet til tømmertransport, og 15 av disse handlet om tømmerstokker som har falt av tog i fart.
Hva kan statsråden gjøre for å sikre at slike hendelser unngås?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Statens jernbanetilsyn er tilsynsmyndighet for jernbane, trikk og T-bane og for taubaner, park og tivoli i Norge. De fører kontroll og tilsyn med 33 jernbanevirksomheter. Fire av togselskapene frakter i dag tømmer på det nasjonale jernbanenettet.
Det er det enkelte togselskap som har ansvaret for at lasten er forsvarlig sikret. Representanter for togselskapet, herunder lokfører, har plikt til å sjekke lasten før avgang. Dersom tømmeret ikke er lastet på forsvarlig vis skal togselskapets representanter kreve at vognen lastes om på ny, eller nekte å ta med vognen. Togselskapene skal sjekke at lasterutinene fungerer og etterleves i praksis.
Statens jernbanetilsyn har gjennomført flere inspeksjoner av tømmervogner de siste to år, og vil fortsette å gjøre inspeksjoner av lasting av tømmer i tiden fremover. Tilsynet har særlig oppmerksomhet på at lasterutinene ivaretar sikkerheten ved transport av tømmer, at både togselskapene og de som laster tømmer for togselskapene, kjenner rutinene og følger dem. Virkemidlene Statens jernbanetilsyn kan bruke overfor togselskap som ikke overholder sine forpliktelser er stans, suspensjon, tilbakekalling og tvangsmulkt.