Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:37 (2015-2016)
Innlevert: 06.10.2015
Sendt: 07.10.2015
Besvart: 14.10.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): Kan klima- og miljøministeren forsikre om at de faglige vurderingene fra Miljødirektoratet vil bli tillagt stor vekt i behandlingen av Nordterminal Floating Storage AS’ søknad om utvidet tillatelse til å drive oljeomlasting i Bøkfjorden?

Begrunnelse

Bøkfjorden i Kirkenes er en av landets mest sårbare laksefjorder. Det er en fjord med mye is, og der det finnes en rekke truede dyrearter i nærheten. Selskapet Nordterminal Floating Storage AS har siden oktober 2014 drevet oljeomlasting på fjorden, på en tillatelse som er gitt av Miljødirektoratet frem til november 2015.
Selskapet har nylig søkt om å få utvidet tillatelsen til å gjelde ut året 2015. Miljødirektoratet avslo 25. september denne søknaden, blant annet med henvisning til at forholdene i fjorden i vintersesongen med kulde, is, mørke og vanskelige værforhold, tilsier at det brukes mellomlagerskip forankret til land. Miljødirektoratet anførte videre at «miljørisiko øker med økende volum og et fast forankret, mellomlagerskip gir en lavere miljørisiko enn skip til skip omlasting, blant annet på grunn av en mer solid forankring». Når fjorden er islagt vil en eventuell omlasting i praksis skje uten noen form for vern mot konsekvensene av et mulig utslipp, både fordi det oljevernsutstyret som finnes i dag ikke fungerer i så lave temperaturer som kan forventes i Bøkfjorden i november og desember, og fordi det i dag ikke finnes mulighet til opprensing av utslipp i is.
Avslaget er av Nordterminal Floating Storage AS anket til politisk behandling.
De faglige vurderingene fra Miljødirektoratet tilsier at søknaden ikke bør innvilges.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Jeg viser til Stortingets brev av 7. oktober 2015, vedlagt spørsmål nr. 37 til skriftlig besvarelse fra representanten Ola Elvestuen om Norterminal sin søknad om utvidet tillatelse til å drive oljeomlasting i Bøkfjorden.
På grunn av nye opplysninger og søknad om ytterligere volumøkning er saken sendt tilbake for behandling i Miljødirektoratet. Fordi Miljødirektoratets vedtak vil kunne bli påklaget til departementet, er det ikke riktig å gi ytterligere kommentarer til saken fra departementets side nå.