Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:42 (2015-2016)
Innlevert: 07.10.2015
Sendt: 07.10.2015
Besvart: 12.10.2015 av finansminister Siv Jensen

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Nytiltrådt adm. direktør i Statistisk sentralbyrå (SSB), Christine B. Meyer, skriver i Dagens Næringsliv 6. oktober at "... SSB [ikke] har tallfestet alle positive effekter av innvandring." SSB har som kjent regnet ut kostnadene ved innvandring med bakgrunn i tall for sysselsetting og mottak av velferdsytelser. Meyer nevner ikke at det kan være forbundet andre kostnader med innvandring.
Deler statsråden SSB-sjefen sitt syn om at SSB sine tall overvurderer de negative virkningene av innvandring på offentlige finanser?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: I hht. Statistikkloven fra 16. juni 1989 og kgl. res. samme dag er Statistisk sentralbyrå en faglig uavhengig institusjon underlagt Finansdepartementet. Den faglige uavhengigheten omfatter bl.a. forskning og publisering av forskningsbaserte analyser. Avisinnlegg av administrerende direktør kan være en supplerende kanal for slik publisering.
SSBs faglige uavhengighet tilsier at finansministeren er tilbakeholden med å kommentere SSBs publiseringer, og det er etter min vurdering ikke behov for å bryte med dette i denne saken.
På generelt grunnlag mener jeg det er viktig at alle økonomiske virkninger av innvandring blir belyst, på samme måte som for øvrige politikkområder.