Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:49 (2015-2016)
Innlevert: 08.10.2015
Sendt: 08.10.2015
Besvart: 16.10.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Kan statsråden gjere greie for opplysningane som er kommen fram i Bergens Tidende 1/10 om at det er gjort fleire sjølvmordsforsøk i norske fengsel etter at innsette har fått beskjed om dei skulle vurderast for overføring til soning i Nederland, kor mange slike tilfelle er meldt og vil statsråden informere Stortinget om kva som blir gjort for å hindre slike dramatiske konsekvensar av soning i Nederland?

Begrunnelse

Viser til oppslag i Bergens Tidende 1/10-15. Ber og om forklaring på opplysningane om at innsette som har barn som besøker dei i fengsel, likevel blir vurdert for overføring til Nederland.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg er kjent med to tilfeller hvor selvskade eller selvmordsforsøk er innrapportert i forbindelse med sak om overføring til Nederland. Jeg er også gjort kjent med at de to domfelte som har vært knyttet til selvmordsforsøk og som er omtalt i media, ikke er overført til Nederland.
Fra tid til annen skjer det dessverre alvorlige hendelser i kriminalomsorgen, også selvmord og forsøk på selvmord, noe som er trist å registrere. Slike hendelser er i enkelte tilfeller knyttet til endringer i innsattes hverdag, for eksempel i forbindelse med beslutning om overføring mellom fengsler uten samtykke.
Alle selvmord i kriminalomsorgen blir rapportert til Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og gjennomgås for å samle erfaringer, lære og forebygge. De to ovennevnte tilfellene av selvmordsforsøk er også rapportert til KDI. KDI opplyser at det i 2013 og 2014 ble begått henholdsvis 11 og 6 selvmord i norske fengsler. KDI har ikke tall på antall selvmordsforsøk. Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) gjennomfører forskning på selvmord og selvmordsforebygging i norske fengsler. I en publikasjon fra 2009 (Yngve Hammerlin: «Selvmord og selvmordsnærhet i norske fengsler - Selvmordsforebyggende arbeid i fengsel») skrives det:

«Man vet ikke hvor hyppig selvmordsforsøk er blant innsatte: det antas at for hvert selvmord, vil det være 6-8 forsøk. Selvmordstanker er alminnelig blant innsatte i løpet av avsoningen (s. 62)».

Jeg understreker at innsatte som har fått vedtak om soning i Nederland kan påklage vedtaket på vanlig måte dersom han mener å ha sterke grunner til ikke å bli overført.
Ellers kan jeg opplyse om at innsatte som mottar regelmessig besøk av barn under 18 år som de ellers har omsorg for eller samvær med ikke blir overført til Nederland uten samtykke.