Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:50 (2015-2016)
Innlevert: 08.10.2015
Sendt: 08.10.2015
Besvart: 14.10.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Kan statsråden informere om det er planlagt for, eller gjort vedtak om utsending av innsette i norske fengsel til soning i Nederland som er under behandling av LAR og i tilfelle kor mange dette gjeld, og kan statsråden informere om det er planlagt for eller gjort vedtak om tvangsutsending av innsatte som har omsorg for barn?

Begrunnelse

Viser til Innst.305 S(2014-2015), Meld. St.(2014-2015).

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Etter straffegjennomføringsloven skal innsatte som overføres til Norgerhaven fengsel i Nederland ha tilsvarende rettigheter som om de gjennomførte straffen i et fengsel i Norge, og de skal få tilbud om likeverdige helsetjenester. I Prop. 92 LS (2014-2015) uttales at LAR-pasienter av denne grunn antakelig ikke vil kunne overføres til Nederland. I ettertid har det vist seg at Nederland tilbyr LAR tilsvarende den oppfølgingen domfelte får i fengsel i Norge. Noen innsatte som følger LAR-behandling har selv søkt om overføring til Nederland. Disse har fått dette innvilget. Jeg er kjent med at dette pr. i dag dreier seg om tre personer. Innsatte på LAR-behandling vil imidlertid ikke bli oversendt uten samtykke.
Når det gjelder innsatte med barn er det slik at ingen innsatte som mottar regelmessig besøk av barn under 18 år som de ellers har omsorg for eller samvær med kan overføres til Nederland uten at de selv samtykker. I henhold til utkast til forskrift om straffegjennomføring i Nederland som nylig har vært på høring, skal dette gjelde med mindre en overføring uansett ikke medfører en begrensning i barnets rett til samvær utover den besøksordning eller samværsordning som er eller blir etablert.