Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:55 (2015-2016)
Innlevert: 12.10.2015
Sendt: 12.10.2015
Besvart: 19.10.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Flere nordmenn har de siste åra foretatt stamcellebehandling mot MS i utlandet.
Vil statsråden ta initiativ til å skaffe en oversikt over hvor mange personer dette gjelder, kostnader og hvilke resultater denne behandlinga har gitt?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg vil innledningsvis understreke at vi har flere ordninger i Norge som gir pasienter anledning til å få dekket utgifter til helsehjelp mottatt i andre land. Dette gjelder blant annet dersom en pasient ikke kan få den nødvendige helsehjelpen i Norge fordi det ikke finnes et adekvat tilbud her. For pasienter som får dekket utgifter til helsehjelp i utlandet etter disse ordningene, har de instanser som forvalter ordningene oversikt over antall pasienter og kostnader. Der det er etablert nasjonale medisinske kvalitetsregistre, som norsk MS-register, vil man få en mer systematisk oversikt over effekter av ulike behandlingsmetoder som tilbys innenfor det ordinære behandlingstilbudet i Norge over tid for en hel pasientgruppe.
Det er også slik at flere reiser til utlandet for behandling og selv betaler for denne helsehjelpen. Helse- og omsorgsdepartementet sitter imidlertid ikke med informasjon om enkeltpasienter, og har derfor ingen oversikt over hvor mange som reiser til utlandet for å motta behandling, verken dekket av det offentlige eller av pasienten selv.
Når det gjelder nye behandlingsmetoder har vi i Norge etablert et nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Dette for å sikre at den behandlingen som tilbys pasienter i norske sykehus er veldokumentert, effektiv og sikker, og at disse forholdene er grundig gjennomgått og vurdert før behandlingen tilbys pasienter. Dette er et grunnleggende pasientsikkerhetsmessig hensyn. I systemet utarbeides det kunnskapsbaserte metodevurderinger for nye metoder som er utviklet enten i utlandet eller nasjonalt før det fattes beslutning om innføring av en metode i sykehusene. Dette bidrar til å sikre kvalitet og pasientsikkerhet, likeverdig tilgang til nye, virksomme metoder samt gode prioriteringer.
Bruk av autolog stamcelletransplantasjon i behandling av MS-pasienter er en ny metode for behandling av MS i norske sykehus. Metoden er derfor meldt inn i nasjonalt system for innføring av nye metoder. Behandlingen har blitt ansett som utprøvende behandling i Norge. Kunnskapssenteret er nå i ferd med å oppsummere og vurdere tilgjengelig dokumentasjon om behandlingens nytte, sykdommens alvorlighetsgrad og om kostnaden står i et rimelig forhold til nytten. På bakgrunn av Kunnskapssenterets metodevurdering vil man i nasjonalt system for innføring av nye metoder ta stilling til om autolog stamcelletransplantasjon skal etableres som standard behandling for MS-pasienter i Norge.
I påvente av at metodevurderingen blir ferdigstilt har de fire helseregionene besluttet at Helse Bergen HF midlertidig skal kunne utføre autolog stamcelletransplantasjon hos MS-pasienter. Helse Bergen HF har ansvaret for å vurdere hvilke pasienter som får tilbud om dette behandlingstilbudet.