Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:61 (2015-2016)
Innlevert: 14.10.2015
Sendt: 14.10.2015
Besvart: 21.10.2015 av finansminister Siv Jensen

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Vil det være mulig å pålegge bankene å motta kontanter og å gi ut kontanter når kundene ønsker dette, samt å ha et tilbud til kunder som ikke er i stand til å bruke nettbank til for eksempel å betale regningene sine?

Begrunnelse

Viser til svar fra Finansdepartementet, deres ref.:12/1372 JCW, datert 29.03.2012. Undertegnede er gjort kjent med at eldre mennesker i distriktene fortsatt opplever at lokale banker ikke gir mulighet til å ta ut kontanter i bankfilialer.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Stortinget vedtok i vår lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven). Loven trer i kraft 1. januar 2016.
Det følger av lovens § 16-4 første ledd at «[b]anker skal i samsvar med kundenes forventninger og behov, motta kontanter fra kundene og gjøre innskudd tilgjengelig for kundene i form av kontanter». I Prop. 125 L (2013-2014) uttalte departementet følgende i spesialmerknaden til bestemmelsen (kapittel 13.16):

«Første ledd lovfester bankenes plikt til å motta kontanter fra kundene og gjøre innskudd tilgjengelig for kundene i form av kontanter. Dette er motstykket til den lovfastsatte enerett til å motta innskudd som banker har, og innebærer en plikt for bankene til å tilby allmennheten effektive og rasjonelle ordninger for innskudd og bruk av innskuddskonti i samsvar med kundegruppenes vanlige behov. Det er opp til bankene selv å innrette seg slik at de oppfyller denne plikten. Det avgjørende er at kundenes behov for kontantinnskudd og kontantuttak dekkes på en hensiktsmessig måte. Forslaget til bestemmelse utelukker ikke at bankene for eksempel kan ta betalt for innskudd eller uttak, og stiller heller ikke krav om at banken nødvendigvis må utføre kontanthåndteringen selv.»

Finanskomiteen hadde i Innst. 165 L (2013-2014) ikke merknader til departementets forslag eller kommentarer til det departementet her skrev i spesialmerknaden.
I § 16-4 annet ledd har Stortinget, i tråd med departementets forslag, vedtatt en hjemmel for departementet til å fastsette en forskrift om kontanthåndtering. Departementet uttalte følgende om dette forslaget i Prop. 125 L (2013-2014) kapittel 7.1.3:

«Etter departementets syn bør bankene i første omgang selv få anledning til å innrette virksomheten slik at kravet om tilgjengeliggjøring av kontanter etter første ledd er oppfylt. Departementet foreslår likevel en hjemmel for departementet til å gi forskrift om kundenes adgang til å gjøre innskudd og uttak av kontanter hos innskuddsmottakerne, slik at rekkevidden av plikten etter første ledd kan avklares i forskrift dersom det viser seg at det er behov for dette.»

Som nevnt innledningsvis trer finansforetaksloven i kraft 1. januar 2016. I tråd med uttalelsene i proposisjonen legger departementet til grunn at bankene vil innrette virksomheten slik at kravet om tilgjengeliggjøring av kontanter etter første ledd er oppfylt. Dersom dette ikke skulle bli gjort på en god måte, og det viser seg at det er behov for å avklare rekkevidden av plikten etter første ledd, vil departementet komme tilbake til spørsmålet om en forskrift i medhold av annet ledd.