Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:63 (2015-2016)
Innlevert: 14.10.2015
Sendt: 14.10.2015
Besvart: 23.10.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Det er kommet eksempler på at personer med dysleksi er nektet særskilt vurdering ved opptak til høyere utdanning begrunnet med at deres tidligere skoleløp har vært tilrettelagt, og at de derfor stiller på lik linje med andre søkere. Departementet skriver i svar til Dysleksiforbundet at de ikke finner grunnlag for å gjøre endringer/presiseringer i forskriften.
Mener statsråden at studenter med dysleksi som tidligere har mottatt tilrettelegging, ikke skal ha særskilt vurdering ved opptak?

Begrunnelse

Det er helt avgjørende at dersom det blir vurdert at tilrettelegging har så og si "nullet ut" vedkommende lærevanske, må det dokumenteres i den enkelte sak, og ikke bare antas være tilfelle, med påfølgende avslag på opptak.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Tilrettelegging i videregående opplæring gir i seg selv ikke grunnlag for avslag på søknad om særskilt vurdering ved søkning om opptak til høyere utdanning. Hver enkelt sak må vurderes individuelt.
I forbindelse med årets opptak til høyere utdanning har departementet fått flere henvendelser fra pårørende til søkere med dysleksi. Disse har ofte vært knyttet til spørsmål om forståelsen av bestemmelsen om særskilt vurdering i forskrift om opptak til høyere utdanning (opptaksforskriften) og merknadene til denne. Interesseorganisasjonen Dysleksi Norge har også tatt opp denne saken i brev av 17. august 2015 til departementet.
Jeg ser behov for å klargjøre premissene for institusjonenes vurderinger knyttet til bestemmelsen.
Departementet foretar årlig revisjon av opptaksforskriften og merknadene til denne. Forslag om endringer i forskriften ble sendt på høring i brev av 8. september 2015. I brevet ble høringsinstansene bedt om blant annet å vurdere bestemmelsen om særskilt vurdering, og "..å redegjøre for dilemmaer knyttet til anvendelsen av bestemmelsen og gi innspill til eventuelle endringer/presiseringer i merknadsteksten".
Jeg håper høringen vil bidra til nyttige innspill til hvordan en kan gi bedre veiledning til institusjonenes saksbehandling i saker knyttet til dysleksi, og større forutsigbarhet for de søkerne det gjelder.