Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:69 (2015-2016)
Innlevert: 15.10.2015
Sendt: 15.10.2015
Besvart: 26.10.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hadia Tajik (A)

Spørsmål

Hadia Tajik (A): Kva er grunngjevinga for tilrådinga om eit eige særorgan for politiet sine nasjonale beredskapsressurser i KVU-en som tilrår dette?

Begrunnelse

Viser til Steffen Ousdal, frå beredskapsseksjonen i POD, sitt foredrag på Sårbarhetskonferansen 14.10.15 der dette vart nemnd.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Konseptvalgutredningen (KVUen) representanten viser til gjelder politiets nasjonale beredskap. Det er undersøkt hvordan politiets nasjonale beredskapsressurser bør innrettes og plasseres for å sikre en best mulig nasjonal beredskap ved ekstraordinære hendelser og kriser. KVUen ble levert fra Politidirektoratet til Justis- og beredskapsdepartementet 12.12.2014, og har gjennomgått ekstern kvalitetssikring. Det foreligger KS1-rapport som er publisert på Justis- og beredskapsdepartementets hjemmesider. I samråd med ekstern kvalitetssikrer konkluderte Justis- og beredskapsdepartementet på et tidlig tidspunkt med at spørsmålet om eventuell etablering av særorgan for de nasjonale beredskapsressursene ikke skulle inngå i kvalitetssikringsgrunnlaget. Begrunnelsen for dette er at spørsmålet om etablering av et særorgan krever en bredere og grundigere behandling, jf. også Stortingets vedtak i forbindelse med Innst. 306 S (2014-2015) og Prop. 61 LS (2014-2015).
I den ovennevnte KVU-rapporten av 12.12.2014 begrunnet Politidirektoratet (POD) forslaget med følgende:

- det nasjonale mandatet og bistandsansvaret vil bli tydeligere, og legge til rette for en mer helhetlig disponering av de nasjonale beredskapsressursene.
- det vil legge til rette for en mer helhetlig og langsiktig styring av den nasjonale beredskapen, herunder i særlig grad bedre forutsetningene for god strategisk styring
- det vil bidra til et sterkt kompetansemiljø for de nasjonale beredskapsressursene

På bakgrunn av kvalitetssikrers foreløpige konklusjoner 18.3.2015 ble POD bedt om å oppdatere KVUen. Oppdatert rapport forelå 19.5.2015, og her kommer det frem at organisasjonsmodellen (dvs. særorganspørsmålet) ikke er av betydning for tilrådningen om et beredskapssenter på Grønmo.