Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:73 (2015-2016)
Innlevert: 15.10.2015
Sendt: 16.10.2015
Besvart: 22.10.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Vil statsråden fremme egen sak for Stortinget om nedlegging av tingrettene, og når vil ev. en slik sak bli fremmet?

Begrunnelse

I prop. 1S (2015-2016) skriver regjeringen at den tar sikte på å gjennomføre blant annet sammenslåing av Sør-Trøndelag tingrett og Fosen tingrett i løpet av 2016. Motstanden blant ansatte og lokalmiljø har vært stor mot sammenslåing.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Som representanten skriver, er forslaget om blant annet sammenslåing av Fosen tingrett og Sør-Trøndelag tingrett omtalt i Prop. 1. S (2015-2016). I budsjettproposisjonen er fire øvrige sammenslåingsforslag også omtalt. Dette er en fremgangsmåte som er brukt tidligere i slike saker, for eksempel ved sammenslåing av Sør-Trøndelag tingrett og Trondheim tingrett i 2010, jf. St.prp. nr. 1 (2008-2009), Budsjett-innst. S. nr. 4 (2008-2009).
Forslagene til sammenslåinger har vært på høring. Høringsfristen var 5. september 2015. Høringsinnspillene er til gjennomgang i departementet, og regjeringen har derfor ennå ikke tatt stilling til sammenslåingsforslagene.