Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:74 (2015-2016)
Innlevert: 15.10.2015
Sendt: 16.10.2015
Besvart: 21.10.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Kan statsråden gjøre rede for hvordan staten kan bidra til å bedre mobil- og internettdekningen i Nesna og Leirfjord, og mener statsråden det er naturlig at små kommuner skal måtte finansiere store investeringer for at lokalbefolkningen skal ha tilfredsstillende infrastruktur på ekom-feltet?

Begrunnelse

Både Leirfjord og Nesna kommuner har bygder med svært dårlig mobil- og internettdekning, og lokalt har det i flere år blitt jobbet for å gjøre noe med dette. De to kommunene samarbeider på dette feltet. I Nesna er det for eksempel nedsatt en arbeidsgruppe som prøver å få gjort noe med saken. Her har man imidlertid støtt på følgende problem: Telenor krever lokal medfinansiering, med henvisning til at investeringene vil ha begrenset samfunnsnytte – all den tid det er relativt få personer som vil ha nytte av investeringene. I små kommuner med begrensede økonomiske ressurser kan dette lett bli en for stor byrde.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: God mobil- og internettdekning er viktig for folk i hele landet. Norge har i dag meget god mobil- og bredbåndsdekning i internasjonal sammenheng. Omlag 99,8 % av befolkningen har mobildekning (2G) der de bor. Rundt 92 prosent har tilbud om mobilt bredbånd med LTE-standarden (4G). Mer enn 99,9 prosent av befolkningen har tilbud om bredbånd med minimum 10 Mbit/s nedstrømshastighet dersom alle aktuelle teknologier, herunder satellittbasert bredbånd, tas i betraktning.
Selv om mobil- og bredbåndsdekningen generelt sett er god i Norge, er det som representanten peker på, utfordringer i enkelte områder i landet. Dette gjelder særlig i spredtbygde kommuner.
Representanten spør om jeg mener at det er naturlig at små kommuner skal finansiere store investeringer for at lokalbefolkningen skal ha tilfredsstillende infrastruktur på ekom-feltet? Jeg mener at det er naturlig at utbygging av bredbånd og mobil i områder som ikke får et tilstrekkelig markedsbasert tilbud, skjer gjennom spleiselag hvor utbygger og både kommune og stat deltar. I tillegg kan det være aktuelt at for eksempel lokalt næringsliv og privatpersoner, gjennom dugnadsinnsats, deltar i et slikt spleiselag. Det finnes eksempler på vellykket utbygging hvor lokalbefolkningens dugnadsinnsats har vært avgjørende for etablering av nytt bredbåndstilbud.
Fra statens side bidrar vi årlig med midler til utbygging av bredbånd i områder der den markedsbaserte utbyggingen ikke er tilstrekkelig. Bredbåndsmidlene forvaltes av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet gjennom en søknadsbasert ordning. Ordningen er teknologinøytral og kan også benyttes til utbygging av mobilt bredbånd.