Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:76 (2015-2016)
Innlevert: 16.10.2015
Sendt: 16.10.2015
Besvart: 26.10.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): Det er de siste årene stilt strengere krav til vinterdekk på tunge kjøretøy. I NLF Magasinet nr. 7 2015 hevdes det at produsentene omgår de nye kravene ved å merke dekkene for vinterføre, uten at de faktisk er fremstilt særskilt for vinterkjøring. Det hevdes også at det hersker uklarhet om hvordan regelverket skal håndheves.
Er statsråden enig i disse påstandene, og hvordan vil han følge dette opp overfor dekkprodusentene/-importørene?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringen har et særskilt fokus på fremkommelighets- og trafikksikkerhetsutfordringer ved bruk av tunge kjøretøy på norske vinterveger og har iverksatt en rekke tiltak på dette området. Vi har blant annet firedoblet vegkantkontrollene av tunge kjøretøy, hvor kritiske elementer som bremser og dekkutrustning er prioritert. Sist vinter ble vinterdekkpåbudet utvidet til også å omfatte tunge tilhengere.
Tunge kjøretøy skal være rustet til å takle utfordringene på norske vinterveier, og det stilles derfor særlige krav til bruk av vinterdekk og kjetting. Det er ikke uklart hvordan regelverket skal håndheves mht. merking av vinterdekk, lovlig mønsterdybde og påbudt antall kjettinger. Det overordnede kravet er at kjøretøyet skal være sikret tilstrekkelig veggrep i forhold til føret. Dersom kontrollen viser at kjøretøyet ikke oppfyller dette kravet, kan det nedlegges bruksforbud. Dersom kjøretøyet ikke har godkjente vinterdekk i perioden dette er påbudt, skal det reageres med gebyr.
Vinterdekk for tunge kjøretøy skal være særskilt fremstilt for vinterkjøring. Merking med M+S, MS, M&S, M-S, «Mud and snow», 3PMSF eller «3 peak mountain snowflake» skal synliggjøre dette. Jeg viser for øvrig til de særlige og utførlige bestemmelsene i forskriftsverket om krav til dekk og kjetting for kjøretøyer over 3500 kg. Vegvesenets kontrollpersonell har gjennomgått særlig opplæring i kontroll av tunge kjøretøyer, herunder om kravene til dekk/hjul-utrustning.
Det er produsentens ansvar å merke dekkene og vi har ikke dokumentasjon på at de markedsfører og selger sommerdekk som vinterdekk. Vegvesenet vil likevel følge opp dette i videre dialog med dekkbransjen. Vegvesenet er imidlertid kjent med at enkelte transportører selv har merket dekkene med vintermerking. Slike tilfeller følges opp i forbindelse med kontrollene.
At regelverket for dekkutrustning etterleves, handler om sikkerhet og fremkommelighet for alle trafikanter. Jeg tar derfor påstandene fra Norges Lastebileier-forbund svært alvorlig. Vi får ikke den effekten vi skal ha dersom dekkene er merket for vinterføre, uten at de faktisk er fremstilt for vinterkjøring. Som nevnt over følger jeg nå opp dette for å sikre at det brukes egnede dekk på norsk vinterføre.