Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:79 (2015-2016)
Innlevert: 16.10.2015
Sendt: 19.10.2015
Besvart: 26.10.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Regjeringen vedtok i oktober 2014 å utrede ulike modeller for organisering og privatisering av Statskog SF sin skogsvirksomhet. I statsbudsjettet for 2016 varsles det at det skal foretas en marginal økning av arronderingssalget fra 600 000 dekar til 750 000 dekar.
Betyr det at alle andre planer om privatisering av Statskog SF sin virksomhet er lagt bort?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Regjeringens mål er å legge til rette for at vi i Norge kan få utnyttet skogressursene på en bedre måte slik at det kan skapes flere arbeidsplasser og mer verdier i distrikts- Norge. Dette var bakgrunnen for at regjeringen ba Statskog SF om å utrede ulike modeller for hvordan selskapet kan organiseres og hvilke grep som kan gjøres for å utnytte verdiene på en mer optimal måte.
Statskog SFs utredning ble levert til departementet i mars i år. Utredningen trekker opp ulike alternativer for nye selskapsetableringer og privatisering av skogvirksomheten, og belyser hvordan allmennhetens tilgang til jakt og vilkår for jakt, fisk, friluftsliv og andre brukerinteresser kan sikres ved en eventuell privatisering.
En av konklusjonene i utredningen er at det er grunnlag for å utvide arronderingssalget som ble igangsatt av den rødgrønne regjeringen, med ytterligere 150 000 dekar utover de 600 000 dekar som allerede er planlagt. Dette vil kunne gjennomføres under de samme forutsetninger som det pågående salget. Arronderingssalget har så langt bidratt til å styrke det lokale private eierskapet til skogressursene. De siste oversiktene fra Statskog SF viser at det så langt er solgt 151 eiendommer som til sammen utgjør 281 000 dekar, fordelt på 73 kommuner i 16 fylker. 71 prosent av eiendommene er solgt til lokale kjøpere, mens 21 prosent er solgt til kommuner og til Miljødirektoratet.
Med utgangspunkt i Statskog SFs utredning har regjeringen kommet til at å videreføre og utvide arronderingssalget, der dette gir arronderinsmessig gevinst for foretaket, er den løsningen som best ivaretar målet om effektiv forvaltning av Statskog SFs skogeiendommer.